Állásfoglalás a társadalom szempontjából stratégiai fontosságú család szerepének megtartásáról és növeléséről a 2011. évi népszámlálás adatai tükrében

Az NGTT egyetért azzal, hogy a társadalom alapegysége a család, amely a társadalom legkisebb természetes egységét, sejtjét jelenti, s mint ilyennek alapvetően fontos szerepe van a társadalmi folyamatok formálásában.

A társadalom jóléte és a családok helyzete egymástól elválaszthatatlanok. A család a társadalom jólétének, megújításának, programjának, integrációjának hangsúlyos szereplője. A családoknak a nemzetgazdasági célkitűzésekkel összhangban való segítése, helyzetbe hozása, szükség esetén megmentése elsőrendű érdek és feladat.

Az NGTT úgy véli, hogy tekintettel a társadalom életében végbement változásokra, a család fogalmát szélesebben célszerű kezelni, társadalmi, szociális és gazdasági megközelítésben egyaránt.

Az NGTT javasolja megteremteni a lehetőséget a nők és a család szempontjainak mindenkori figyelembevételére az egyes kormányzati intézkedések, valamint a jogszabályalkotás folyamatában.

 1. Az NGTT megítélése szerint a családokra vonatkozó gazdaságpolitikai intézkedéseket a hosszú távú hatások mérlegelésével kell megtenni annak jegyében, hogy erősítsék a családok, az egész társadalom testi és lelki egészségét, a gyermekvállalási hajlandóságot.
 2. Az NGTT a család fontos feladatának tekinti az értékekre nevelést, a szociális érzékenység elsajátítását. A család létezése, az általa viselt funkciók ellátása feltételezi, hogy a társadalom biztosítja a munka lehetőségét, a család fenntartásához a megfelelő kereseti viszonyokat, beleértve a nők családban végzett munkájának elismerését is.

A társadalom szemléletében a gyermekek megsegítését kell a középpontba állítani, visszaszorítva a családromboló jelenségeket (elszegényedés, alkoholizmus, szenvedélybetegségek).

 1. Az NGTT a családok életének javítása szempontjából rendkívüli fontosságúnak ítéli a szegénység elleni küzdelmet. A családalapítás meghiúsulásában, a családok szétesésében közvetlenül, de a népességfogyásban, az alkohol és szenvedélybetegségek terjedésében is szerepet játszó munkanélküliség, alulfizetettség, létbizonytalanság és lakhatási nehézségek ellen megoldást kell találni.
 2. Az NGTT véleménye szerint a kormányzati, önkormányzati, gazdasági szereplőknek össze kell fogniuk, hogy a munkával szerzett jövedelemből mindenki számára elérhető legyen a lakhatás saját, vagy bérlakás formájában, és a devizahiteles családok is megmeneküljenek a kezelhetetlen adósság csapdájából.
 3. Az NGTT felhívja a figyelmet, hogy a családháztartások összetételének változása, a többcsaládos háztartások számának folyamatos visszaszorulása a háztartások szükségleteinek alakulását is érdemben befolyásolja. Az e szükségletek kielégítésével foglalkozó gazdasági egységeknek fel kell készülniük a változó igényeknek való megfelelésre.
 4. Az NGTT fontosnak tartja azon munkáltatói szándék támogatását akár adókedvezmény formájában is, hogy újraindítsák az üzemi bölcsődei és óvodai rendszert.
  1. Az NGTT javasolja a szakmai, a magán- és a családi élet összehangolásának elősegítését azzal, hogy a dolgozó családok napközbeni gyermekellátással és az idős szülő ellátásával kapcsolatos feladatai ne kényszerpályát teremtsenek, hanem az intézményi hálózat fejlesztésével (bölcsőde, óvoda, idősgondozás) és összehangolt szakpolitikai lépésekkel (alkalmi és rendszeres házi segítségnyújtás), az atipikus munkavállalási lehetőségek megteremtésével biztosítsanak választási lehetőséget az érintettek számára.
 5. Az NGTT álláspontja, hogy a szülés után munkába álló nők foglalkoztatását további kedvezményekkel kellene elősegíteni.
  1. Az NGTT megítélése szerint a családtámogatási és szociális elemek nagyságának meghatározását a jövőben le kellene választani a minimálbérről.
 6. Az NGTT szerint a lakásállomány jellemzői alapján több teendő is körvonalazódik. Az üresen álló lakások kihasználására átgondolt, a területi eltéréseket is mérlegelő koncepciót kell kidolgozni. Ebben a foglalkoztatási, földhasznosítási kérdésekkel is foglalkozni kell. Az NGTT sürgeti a már régóta húzódó bérlakás-építési akcióprogram megvalósítását. Ennek során a szociális, foglalkoztatási, hajléktalanügyi problémák átfogó kezelésére kell törekedni.
  1. Az NGTT javasolja, hogy a Kormány vizsgálja meg „a férfi és a női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról szóló” 156. számú ILO egyezmény ratifikálásának lehetőségét.

Az NGTT támogatja, azt a kezdeményezést, hogy a 2014-es év a család és munka összehangolásának európai éve legyen.

Budapest, 2013. május 16.

Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács