(36-41. §)

Lényegesen egyszerűsödtek a munkáltató személyében bekövetkező változásra (ún. munkajogi jogutódlásra) vonatkozó szabályok. A munkajogi jogutódlás lényege, hogy a gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át. Ez az átszállás nem igényel változtatást a munkaszerződésen, annak módosítását azonban – a felek megállapodásával – nem is zárja ki. A munkaszerződés módosítására a munkavállaló a munkajogi jogutódlás esetében sem kényszeríthető.

 Továbbra sem lehetséges a munkaviszony munkáltatói felmondása kizárólag a jogutódlásra hivatkozással (66. § (3) bekezdése).

 A törvény lehetővé teszi ugyanakkor, hogy a munkavállaló felmondja a munkaszerződést amiatt, hogy a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt a rá irányadó munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása következtében a munkaviszony fenntartása számára aránytalan sérelemmel járna vagy lehetetlenné válna. A munkavállaló tehát ebben az esetben köteles megindokolni a felmondását. A munkavállalónak erre az okra alapított felmondása esetén a munkáltató köteles a munkavállalót a felmondási idő legalább felére felmenteni a munkavégzés alól – távolléti díj fizetése mellett –, továbbá végkielégítés fizetésére is köteles (77. § (1) bekezdés c) pont). A munkavállaló a munkáltató személyében bekövetkezett változásra hivatkozva a változás időpontját követő harminc napon belül mondhat fel.

 Az átadó és az átvevő munkáltató egyetemlegesen felel az átszállást megelőzően esedékessé vált munkavállalói követelésekért, ha a munkavállaló az igényét az átszállást követő egy éven belül érvényesíti. Megszüntette azonban a törvény a jogelőd munkáltató kezesi felelősségét a munkavállalót a munkaviszony megszűnésekor megillető járandóságokért abban az esetben, ha a jogutód munkáltató az átszállást követő egy éven belül szünteti meg a munkaviszonyt.

A mnkáltatók tájékoztatási és tárgyalási kötelezettsége a munkavállalók felé

 Jelentősen megváltoztatta és egyúttal le is egyszerűsítette a törvény a munkáltató tájékoztatási és konzultációs kötelezettséget. A jogelőd és jogutód munkáltatót a tájékoztatási és tárgyalási kötelezettség az érintett munkavállalók, valamint az üzemi tanács felé terheli. A szakszervezet felé fennálló tájékoztatási kötelezettség megszűnt. A jogelőd munkáltató tájékoztatási kötelezettség terheli a jogutód munkáltató felé is.

 Az üzemi tanács, illetve a munkavállalók felé fennálló tájékoztatási/tárgyalási kötelezettség

  •  Az átszállást megelőzően tizenöt nappal fennálló tájékoztatási és tárgyalási kötelezettség a munkáltatót az üzemi tanáccsal szemben terheli.

 A munkaviszonyból származó jogoknak és kötelezettségeknek a jogelődről a jogutód munkáltatóra való átszállásának időpontja előtt legkésőbb tizenöt nappal az átadó és az átvevő munkáltató köteles tájékoztatni az üzemi tanácsot a változás

  • – időpontjáról vagy tervezett időpontjáról
  • – okáról
  • – a munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről.

Tárgyalási kötelezettség: az átadó és átvevő munkáltató a jogutódlás időpontja előtt legalább tizenöt nappal köteles tárgyalást is kezdeményezni – megállapodás megkötése érdekében – az üzemi tanáccsal a tervezett intézkedések elveiről, a hátrányos következmények elkerülésének módjáról, eszközéről és a következmények enyhítését célzó eszközökről.

 Üzemi tanács vagy üzemi megbízott hiányában az átadó (vagy a munkáltatók megállapodása alapján az átvevő) munkáltató csak az érintett munkavállalók tájékoztatására köteles írásban, tárgyalni azonban nem köteles velük.

  1.  Az átszállást követő tizenöt napon belül az átvevő munkáltató köteles lesz írásban tájékoztatni az érintett munkavállalókat a munkáltató személyében bekövetkezett változásról a munkáltató azonosító adataival együtt, közölni kell továbbá velük azoknak a munkafeltételeknek az esetleges megváltozását is, amelyeknek közlésére a munkáltató a munkaviszony kezdetekor is köteles (46. § (1) bekezdés – pl. a napi munkaidőről, az alapbéren felüli munkabérről és egyéb juttatásokról, a munkabérről való elszámolás módjáról, stb.).

 Az átvevő munkáltató felé fennálló tájékoztatási kötelezettség

Az átadó munkáltatót tájékoztatási kötelezettség terheli továbbá az átvevő munkáltató felé az átszállást megelőzően az átszállással érintett munkaviszonyokból, versenytilalmi megállapodásokból és tanulmányi szerződésekből származó jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatás elmaradása nem érinti e munkavállalói igények érvényesítését az átvevő munkáltatóval szemben.

 Ha a munkáltató személyének megváltoztatására felszámolási eljárásban kerül sor, az átadó és átvevő munkáltatókra egymás, valamint a munkavállalók, illetve az üzemi tanács felé fennálló tájékoztatási és tárgyalási kötelezettség nem terheli. Ebben az esetben nem alkalmazható a jogutódlásra alapított munkáltatói felmondási tilalom sem, továbbá a jogutód munkáltatóra nem szállnak át a versenytilalmi megállapodásokból és a tanulmányi szerződésekből származó kötelezettségek sem, s nem kell alkalmazni a jogelődnél kötött kollektív szerződés rendelkezéseit sem.

 Eltérési lehetőség: a munkáltató személyében bekövetkező változásokkal kapcsolatos törvényi szabályoktól a kollektív szerződés csak a munkavállalók javára térhet el.