AZ NGTT a gazdasági fejlődést, és az ehhez kapcsolódó szociális változások, és azok modellezését hivatott előmozdítani. Ez a Kormánytól és az Országgyűléstől független konzultációs és javaslattevő testület, melynek tagjai a magyarországi szakszervezetek, egyházak, gazdasági kamarák, civil szervezetek, illetve a hazai tudományos élet egyéb képviselői.

Ez a szervezet az EU egyéb hasonló szervezetivel kapcsolatot tart, azokkal az Únió alapszerződéseinek megfelelően konzultációt folytat, továbbá segít a különböző tagállamok társaságainak, vállalkozóinak gazdasági és kereskedelmi ügyleteik során felmerült nézeteltérések, vagy vitás kérdések rendezésében is.

Feladatai: ami a felsorolásban szerepel

Tagjai:  – az érdek-képviseleti szervek, vagyis szakszervezetek, munkavállalói és munkáltatói tömörülések

–          gazdasági kamarák

–          civil szervezetek

–          egyházak

–          a magyar tudományos élet hazai és határon túli képviselői

 Mivel ezen szervezetek a gazdasági és kereskedelmi élet széles körét lefedik, így az NGTT „oldalakat” alkotott, melyek feladata egy-egy téma, vagy terület lefogása:

–          Gazdasági oldal : itt azoknak a szervezeteknek ülnek a képviselői, akik a hazai gazdasági élethez vmilyen módon hozzá járulnak (pl.: érdekvédelmi szervezetek, munkavállalók, gazdasági kamarák, nagyobb vállalatok képviselői). Az ő feladatuk a magyar gazdasági életet befolyásoló nagyobb projektek pl.: munkavállalói érdekeinek a képviselete (pl.: AUDI gyár győri bővítésében a munkavállalói és munkáltatói érdekek egyeztetése)

–          Érdek-képviseleti oldal: a nagy szakszervezetek tagjainak fóruma

–          Civil oldal: ugyanez csak a civil szervzetek részére létrehozott egyeztetői fórum

–          Tudományos oldal: a hazai tudományos életet befolyásoló döntések megvitatása, mely Magyarországot belülről, vagy határon túlról érintheti

–          Felekezeti oldal: a hazai egyházak egyeztető fóruma

 A tanács tagjait a küldő szervezet (pl.: szakszervezet vmely tagja, kamarai tag, stb.) választja, és ezen tevékenységüket ingyenesen végzik. A tanács tagjai maguk közül elnököt választanak, akit 3 havonta újra választanak. A soros elnök feladata a Tanács működtetése, az ülések, és fórumok megszervezése, hazai, és esetlegesen nemzetközi szinten is.

A Tanács munkájáról évente egyszer jelentést készít, amit a Kormány saját honlapján teszi közzé és a felelős miniszter évente egyszer listát készít a Tanács által javasolt ügyekben hozott kormány döntésekről.