ILO Főigazgató: „Az ILO kijelöli az irányt a méltányos munka előmozdítására a globális ellátási láncban, a konfliktusból és válságból való átmenet elősegítésére és annak érdekében, hogy 2030-ra megszűnjön a szegénység.”

A munkaügyi világtanácskozás elindította globális cselekvési tervét a munka világának átalakításáról. A fontos munkaügyi kérdésekről szóló kéthetes tanácskozássorozatot követően  véget ért a 105. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia, amelynek napirendjén többek között olyan kérdések szerepeltek, mint a méltányos munka a globális ellátási láncokban, a foglalkoztatás a békéhez vezető átmenet során, a tengerészeti munkaügyi kérdések, illetve az alapvető munkavállalói jogok.
„Kidolgoztuk, hogy milyen lépésekre van szükség annak érdekében, hogy a globális ellátási láncok folyamatosan növekvő termelési szervezete hozzá tudjon járulni a méltányos munka előmozdításához. Munkánkat azzal kezdtük, hogy meghatároztuk azt a módot, amellyel a méltányos munka hozzájárulhat, illetve hozzá kell, hogy járuljon a békéhez és a stabilitáshoz a konfliktusokat, válságokat vagy katasztrófákat követően.” – mondta Guy Ryder, az ILO Főigazgatója a Konferencián elhangzott záróbeszédében.
Hozzátette, hogy a Konferencia iránymutatást adott tagállamoknak a ratifikált egyezmények végrehajtására vonatkozó kötelezettség végrehajtására vonatkozóan, módosította a globális tengerészeti munkaügyi egyezményt és meghatározta az ILO belső munkaszervezési irányvonalát.

“És, ha mindez még nem lenne elég, elindítottuk a szegénység 2030-ig történő megszüntetésére irányuló kezdeményezésünket.” – zárta beszédét Guy Ryder hivatkozva a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia „A szegénység megszüntetésre irányuló kezdeményezés – az ILO és 2030 Cselekvési Terv” című jelentésére.

A Szervezet fontos üzeneteket kapott a vendéglátó országtól, Svájctól és az Európai Bizottságtól. A két díszvendég, Johann Schneider-Ammann, a Svájci Államszövetség elnöke és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozták a kormányok, munkáltatók és munkavállalók közötti társadalmi párbeszéd fontosságát a munka világának jövőjének alakítása szempontjából.

A Konferencia keretén belül került megrendezésre a Munka Világa Csúcstalálkozó is. Fiatalok és kormányok, munkáltatók és munkavállalók magas rangú képviselői tárgyaltak a munka világának jövőbeli alakításáról a fiatalok számára. A Gyermekmunka Elleni Világnapra (június 12.) történő felkészülés jegyében egy másik magas szintű panel tárgyalta a gyermekmunka kérdését a globális ellátó láncokban.

Végül a küldöttek megvitatták a Főigazgató jelentését, amely felhívja a figyelmet a munkavállalók helyzetére a megszállt arab területeken.

A 105. Nemzetközi Munkaügyi Konferencián rekordlétszámban vettek részt; a 187 ILO tagállamot 5 982 küldött képviselte. A Konferencia elnöki tisztét Mildred Oliphant, dél-afrikai munkaügyi miniszter töltötte be.

Konferencia bizottságok

Négy konferencia bizottság foglalkozott az időszerű munkaügyi kérdésekkel:

Globális ellátó láncok

A méltányos munka a globális ellátási láncban elnevezésű Bizottság  kilencnapos intenzív tripartit vitát tartott arról, hogy a globális ellátási láncok milyen módon tudnának hatékonyan hozzájárulni a méltányos munkához és a fenntartható fejlődéshez.

A Bizottság konszenzus alapján egy határozatot és egy sor tevékenységorientált következtetést fogadott el. E dokumentumok erős felhatalmazást biztosítanak az ILO számára annak érdekében, hogy a szervezet vezető szerepet tölthessen be az ágazati, nemzeti, regionális és nemzeti ellátási láncokban meglévő hiányosságok áthidalására irányuló cselekvési javaslat megvalósítása során.

Az ILO tagszervezetei felszólították a Szervezetet arra, hogy időszerű és dinamikus akcióprogramot hajtson végre, és hogy az Irányító Testület döntése alapján hívjon össze egy tripartit találkozót, amelynek célja azoknak a problémáknak a felmérése, amelyek a méltányos munka hiányaihoz vezetnek, a kormányzás legsúlyosabb kihívásainak meghatározása, illetve annak megvitatása, hogy milyen intézkedésekre, kezdeményezésekre vagy normákra lenne szükség a méltányos munka előmozdítása érdekében a globális ellátási láncokban.

Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény és 185. számú Egyezmény

A Konferencia nagy többséggel megszavazta a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény (2006) két kiegészítését.
Az  első kiegészítés  a fedélzeti zaklatás és megfélemlítés kiküszöbölésére vonatkozó irányelveknek a munkaegészségügy és munkabiztonság keretén belüli elfogadására vonatkozik. A kiegészítés hivatkozik a témával foglalkozó Útmutatóra, amelyet a Nemzetközi Hajózási Kamara és Közlekedési Dolgozók Nemzetközi Szövetsége közösen adott ki.

második kiegészítés  lehetővé teszi a tengerészeti munkaügyi tanúsítványok érvényességének öt hónappal való meghosszabbítását azokban az esetekben, amikor a hajók átestek a releváns ellenőrzésen, de nem lehetséges új tanúsítvány kiadása és átadása a fedélzeten.

Megszavazták   A tengerészek személyazonosító iratairól szóló 185. számú egyezmény mellékleteinek kiegészítését, ami lehetővé teszi a tengerészek személyazonosító iratainak megfeleltetését a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet előírásainak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy a jövőben kapcsolat nélküli chipen fognak tárolni arcképeket a személyazonosító dokumentumokban.

Szociális Igazságosság Nyilatkozat

Szociális Igazságosság Nyilatkozat Bizottság  konkrét akciót kezdeményező határozatot fogadott el a tisztességes globalizációhoz szükséges társadalmi igazságosságról szóló, 2008. évi ILO nyilatkozat teljes potenciáljának kihasználása érdekében az ENSZ 2030 Cselekvési Tervének keretén belül és a méltányos munka nemzeti fenntartható fejlesztési stratégiákba való integrálása révén.

A határozat emellett felszólít a méltányos munka előmozdítására partnerségek és a nemzetközi és regionális gazdasági és pénzügyi szervezetekkel való nemzeti szintű szakpolitikai koherencia révén. A határozat továbbá hangsúlyozza, hogy erősíteni kell az ILO kapacitását, és hogy a tagszervezeteknek hozzá kell járulniuk a 2030 Cselekvési Terv és a kapcsolódó célkitűzések megvalósításához.

Foglalkoztatás és méltányos munka a békébe való átmenet során

A Konferencia küldöttei megtartották első megbeszélésüket az ILO 1944. évi 71-es számú „Foglalkoztatás (átmenet a háborúból a békébe)” ajánlás felülvizsgálatáról  a jelenlegi kontextus figyelembevétele, valamint a válság- és katasztrófahelyzetekre való reakció szükségessége érdekében. Az Ajánlás felülvizsgálata során nagyobb hangsúlyt helyeznek az újjáépítésre és helyreállításra, valamint a megelőzési, felkészültségi és helyreállítási intézkedésekre.
A felülvizsgálat arra az egyre erősödő nemzetközi konszenzusra épül, amely elismeri a foglalkoztatás, a munkahelyteremtés és az ILO Méltányos Munka programjának alapvető szerepét a válsághelyzetekre való reagálás, a béketeremtés és az ellenállóképesség növelése során. Ennélfogva elismeri, hogy szükség van a kapacitás növelésére annak érdekében, hogy kezelni lehessen a humanitárius, béketeremtési, katasztrófa-elhárítási és fejlesztési kérdések metszéspontjában elhelyezkedő helyzeteket.
A felülvizsgált Ajánlás elfogadásával foglalkozó második megbeszélésre a Nemzetközi Munkaügyi Konferencián kerül majd sor 2017 júniusában.

Normák alkalmazása: 24 eset és migráns munkavállalók

A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia egyezmények és ajánlások alkalmazásával foglalkozó bizottsága következtetéseket fogadott 24 egyedi esettel kapcsolatban, amelyek a munkavállalói jogok érvényesítésével kapcsolatban merültek fel. A megbeszélés az  ILO egyezmények és ajánlások alkalmazásával foglalkozó szakértői bizottságának – az egyezmények és ajánlások tagállami szinten történő jogi és gyakorlati végrehajtását vizsgáló jogi szakértőkből álló független testületének – éves jelentése alapján történt.
A Bizottság ezen kívül megvitatta  a migráns munkavállalókra vonatkozó eszközökkel kapcsolatos általános kérdőívet is.
A kérdés emberi dimenziójára való tekintettel a Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy alapvető fontosságú, hogy a munkavállalói migráció a munkavállalók, munkáltatók és a tágabb közösség javát szolgálja, és hogy az összes érintett fél jogait, kötelezettségeit és igényeit egyensúlyba hozzák. A nemzetközi munkaügyi migráció hatékony kezeléséhez szükséges a jó globális kormányzás megléte, valamint a nemzetközi együttműködés, amelyhez az ILO különösképpen hozzá tud járulni.

További információkért kérjük, forduljon az ILO Kommunikációs és Információs Részlegéhez: a newsroom@ilo.org e-mail címen vagy a +41 22/799-7912 telefonszámon.