Az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési és szakképzési intézményekben foglalkoztatott pedagógusok és más munkakörű foglalkoztatottak kötelező Covid védőoltására vonatkozó veszélyhelyzeti rendelkezések

(Irányadó jogszabályok: a 2021. november 18-án módosított 599/2021. (X.28.) kormányrendelet és 598/2021. (X.28.) kormányrendelet)

A pedagógusokra és más munkakörű iskolai dolgozók kötelező védőoltására vonatkozó veszélyhelyzeti rendelkezéseket csak az állami és önkormányzati fenntartású iskolákban foglalkoztatottakra kell alkalmazni azzal, hogy az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények (pl. bölcsődék, óvodák) esetében feltétel még az is, hogy az önkormányzat szerinti település vagy kerület polgármestere, Budapesten a főpolgármester dönt a szabályok alkalmazhatóságáról.

Az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési és szakképzési intézményekre a kötelező védőoltást elrendelő szabályok nem vonatkoznak továbbá a magán fenntartásban lévő intézményekre (pl. egyházi vagy alapítványi fenntartású magániskolákra, s egyéb köznevelési intézményekre – magán bölcsődék, óvodák stb.) sem.  

 1. ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK

Milyen oltás beadása fogadható el

A kötelező védőoltások keretében védőoltásként csak az Európai Unióban és a Magyarországon engedélyezett és Magyarország területén és a külön jogszabály által (60/2021. (II.12. Korm.rendelet) meghatározott országokban beadott, a lakosság oltására felhasznált COVID 19 oltóanyag fogadható el

A Covid oltás kötelező felvételének határideje

A kötelező védőoltás felvételének határideje eltérő aszerint, hogy a foglalkoztatott az ügyfelekkel rendszeresen találkozik-e vagy nem. Külön szabály vonatkozik a kötelező oltás felvételének határidejére azok esetében, akik a jogszabály szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesültek a munkáltató részére való rendelkezésre vagy munkavégzésre vonatkozó kötelezettségük alól (pl. keresőképtelenek, gyermekgondozás miatt fizetés nélküli szabadságon lévők stb.).

Azt, hogy ki tartozik az ügyfelekkel rendszeresen foglalkoztatott dolgozók közé és ki nem a munkáltatónak kell meghatároznia, s erről 2021. november 15. napjáig kellett írásban (elektronikus úton vagy papír alapon) tájékoztatnia a dolgozókat. E tájékoztatásnak ki kellett terjednie a védőoltás elmaradásának jogszabály szerinti jogkövetkezményeire is.

A védőoltás felvételére vonatkozó időpont szerint meghatározott határidők

 • egydózisú oltás esetén ennek beadási idejére
 • kétdózisú oltás esetén pedig legalább az oltás első dózisára vonatkoznak. A második dózis beadásának kötelező időpontja pedig nem a jogszabály, hanem az oltóorvos által meghatározott időpont.
 1. Az ügyfelekkel rendszeresen találkozó foglalkoztatottak (pl. pedagógusok) december 15-ig voltak kötelesek felvenni
 • egydózisú védőoltás esetén magát a védőoltást,
 • kétdózisú védőoltás esetén az oltás első dózisát (az oltás második dózisát pedig az oltóorvos által meghatározott időpontban).
 • A harmadik, ún. emlékeztető oltás felvétele nem kötelező.
 • Ha az oltás felvételére december 15-ig nem került sor, a munkáltató november 20-án elektronikus úton vagy papír alapon tájékoztatja a foglalkoztatottat az oltás 2021. december 30-ig történő felvételének és igazolásának kitelezettségéről, ennek igazolási módjáról, valamint a védőoltás elmaradásának jogkövetkezményeiről
 • a védőoltás felvételét december 30. napjáig (figyelem: nem december 31-e!!!) kell igazolni vagy az oltás alóli mentességet hivatalos orvosi igazolást bemutatni.

 

 1. Akik nem találkoznak munkájuk során rendszeresen az ügyfelekkel (pl. adminisztratív munkát végző dolgozók), azoknál a kötelező védőoltások felvételének és igazolásának időpontja január 31.
 1. Aki az oltás felvételének jogszabályi határideje előtt, illetve annak időpontjában mentesült a munkáltató részére való rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól (pl. keresőképtelen, gyermekgondozási szabadságát tölti stb.), e mentesülés lejártát követő harminc napon belül kell felvennie az egydózisú védőoltást, vagy kétdózisú oltás esetén annak első dózisát (a mentesülés lejárta után már ők is beletartoznak a fenti a) vagy b) szerinti foglalkoztatotti csoportba).

Az oltás felvételének igazolása

Az oltás felvételét a foglalkoztatottnak hivatalos igazolvánnyal kel igazolnia (pl. EU védettségi igazolvány – ún. EU digitális igazolvány -, magyar védettségi igazolvány, az oltóorvos által kiállított igazolás, olyan ország védettségi igazolványa, amelynek elfogadásáról Magyarország megállapodott a másik országgal, s az Egészségügyi Világszervezet által kiadott igazolással).

Az orvosi igazolást a foglalkoztatottnak kell beszereznie.

Mentesülés az oltás felvétele, illetve az oltás elmaradásának jogkövetkezményei alól

Szűk körben lehetőség van a Covid oltás kötelező felvétele alól:

 1. akinek a részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele és ezt orvos szakvéleménnyel igazolja (ezt az igazolást csak a munkáltató illetékessége szerinti foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában az egészségi alkalmasság elbírálására jogosult más orvos, s ha ilyen orvos sincs, akkor a foglalkoztatott háziorvosa jogosult kiállítani) – ebben az esetben nem lehet fizetés nélküli szabadságra küldeni a foglalkoztatottat vagy ha ezt az orvosi körülményt a foglalkoztatott a fizetési szabadság idején igazolja, akkor a munkavégzési lehetőségét azonnal helyre kell állítani (ez utóbb esetben már a munkáltató kötelessége, hogy a munkavédelmi szabályok alkalmazásával gondoskodjon a foglalkoztatott és környezete egészségének megóvásáról)
 1. különös méltánylást érdemlő esetben az emberi erőforrások minisztere a járványügyi és köznevelési szempontokra tekintettel – az Operatív Törzs javaslatának figyelembevételével – a foglalkoztatottat mentesítheti az oltás elmaradásának jogkövetkezményei (fizetési szabadságra küldés, a köznevelési intézménybe való belépés sajátos feltételei) alól. (A jogszabály nem határozza meg a mentesítésre okot adó körülményeket, azokat a miniszter a mentesítést kérő foglalkoztatott által felhozott indokok alapján bírálja el). A döntés kizárólag az illetékes miniszter mérlegelési jogkörébe tartozik.

 

A védőoltás határidőig történő felvétele elmulasztásának következményei

 

 1. az ügyfelekkel (pl. diákokkal) rendszeresen találkozó foglalkoztatottak (pl. pedagógusok) esetében
 • aki a védőoltást 2021. december 30. napjáig sem vette fel, 2022. január 3. napjától fizetés nélküli szabadságon lesz (ezt a jogszabály írja elő, ezért ez automatikus következmény, nem függ a munkáltató döntésétől) – a december 30. után (akár december 31-én) bemutatott igazolások esetére követendő eljárásra már a fizetés nélküli szabadságra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
 1. az ügyfelekkel (diákokkal) rendszeresen nem találkozó foglalkoztatottak (pl. iskolai adminisztrátori munkakörben foglalkoztatottak) esetében
 • a munkáltató 2021. december 15-e után 15 (naptári) napon belül felhívja őket, hogy az oltás felvételét igazolják e felhívás kézhezvételétől számított 5 (naptári) napon belül (a fizetés nélküli szabadságra kerülés tehát nem automatikus, hanem a munkáltató előzetes oltásra való felhívása kell, hogy megelőzze azt, ennek megtörténtét a munkáltatónak kell tudnia igazolni). Ha az oltás felvétele és annak igazolása e határidőn belül – legkésőbb 2022. január 31-ig – nem történik meg, a munkáltató fizetés/illetmény nélküli szabadságot rendel el (ez is kötelező).

 

Fizetés/illetmény nélküli szabadságra vonatkozó közös rendelkezések minden (pl. pedagógusok, adminisztratív munkát végző) foglalkoztatott esetében

 

A fizetési/illetmény nélküli szabadság ideje alatt

 1. a foglalkoztatotti jogviszony fennmarad, de
 2. a munkáltató által semmilyen munkára nem vehető igénybe (otthoni foglalkoztatásra sem)
 3. a foglalkoztatott nem kap a munkáltatótól semmilyen fizetést/illetményt (kivéve a fizetés nélküli szabadság előtt már ledolgozott időszak után járót)
 4. a munkahelyre való belépés feltétele: foglalkoztatott a köznevelési vagy szakképzési intézmény, továbbá a munkavégzéssel összefüggő intézmény területére csak egy, a saját költségére elvégeztetett, 72 óránál nem régebbi és az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő PCR teszt negatív eredményének igazolásával léphet be (bármilyen okból, pl. akár az oltás későbbi felvételének igazolása céljából is)
 5. ha a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság ideje alatt bármikor, de legfeljebb a fizetési szabadság elrendelését követő egy naptári év alattigazolja az oltás felvételét, vagy az az alóli mentességét, a fizetési szabadsága megszűnik (automatikusan), a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti, a foglalkoztatott pedig a munkáját folytathatja.
 6. ha a foglalkoztatott a fizetési szabadság elrendelését követő egy naptári év alatt sem veszi fel az oltást vagy nem igazolja hivatalos orvosi igazolással, hogy annak felvétele egészségügyi okból a részére ellenjavalt, akkor az egy év letelte után a munkáltató a foglalkoztatási jogviszonyt felmondással vagy felmentéssel azonnali hatállyal megszünteti (a foglalkoztatási jogviszony megszüntetése tehát nem függ a munkáltató mérlegelési jogától, arra a jogszabály rendelkezése alapján köteles lesz). A jogviszonyt megszüntető munkáltatói intézkedésben közölni kell a megszüntetés okát és annak jogkövetkezményeit is.

Társadalombiztosítási ellátások a kötelező védőoltás elmaradása miatti fizetés nélküli szabadság alatt

A védőoltás elmaradása miatti fizetés nélküli szabadságnak további következménye, hogy ezen idő alatt a társadalombiztosítotti jogviszony szünetel. Ez azt jelenti, hogy a biztosítottnak (foglalkoztatottnak) erre az időre (már a fizetés nélküli szabadság első napjától) nem jár semmilyen társadalombiztosítási (egészségügyi) ellátás a foglalkoztatási jogviszonya alapján.  

Ez alól egyetlen módon tud csak mentesülni, s továbbra is jogosultságot élvezni a társadalombiztosítási ellátásokra, ha saját maga külön egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet havonta. Ehhez legkésőbb a fizetés nélküli szabadság keletkezésétől számított 15 napon belül be kell jelentkeznie az állami adóhatósághoz egy ún. adat-és változásbejelentő lap benyújtásával, amely elektronikusan is megtehető. Ezt követően az adóhatóság előírja a havi járulékfizetési kötelezettséget és annak összegét (ez 2021-ben havi 8000 Ft, napi 270 Ft volt). Ha a fizetés nélküli szabadság megszűnik, akkor ezt is be kell jelenteni, s ezzel ez a külön járulékfizetési kötelezettség is megszűnik.

Folytatható-e más foglalkoztatási jogviszony a fizetés nélküli szabadság alatt?

Igen, de csak az adott foglalkoztatási jogviszonyokra vonatkozó feltételek (pl. munkaviszonyban ezt előzetesen ebben az esetben is be kell jelenteni a munkáltatónak stb.) és az új munkahelyre vagy munkakörre vonatkozó veszélyhelyzeti rendelkezések (pl. az itt szükséges védőoltások) figyelembevételével ezen új munkahelyen, munkakörben is.

Új foglalkoztatottak felvétele

 1. december 15. után nem hozható létre foglalkoztatási jogviszony az állami fenntartású köznevelési és szakképző intézményekben vagy szerveknél olyan személlyel, aki a védőoltást (ez esetben annak mindkét dózisát!!!) nem vette fel. Védőoltás nélkül csak azzal létesíthető foglalkoztatási jogviszony, aki a háziorvosa, vagy személyes kezelőorvosa szakvéleményével igazolja, hogy számára a védőoltás beadása egészségügyi okból ellenjavallt.

 

 1. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK

Az önkormányzati fenntartású köznevelési (pl. bölcsőde, óvoda) és szakképzési intézmények esetében az illetékes polgármester dönt az oltás kötelező felvételére és annak elmaradására vonatkozó szabályok és jogkövetkezmények alkalmazásáról. Esetükben tehát az oltási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírásokat és az annak elmaradása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket csak az illetékes települési polgármester ilyen irányú döntse esetén lehet alkalmazni.

 • MAGÁNINTÉZMÉNYEKNÉL FOGLALKOZTATOTT PEDAGÓGUSOK ÉS MÁS MUNKAKÖRŰ FOGLALKOZTATOTTAK

A nevelést, oktatást végző magánintézményeknél (iskolák, óvodák, bölcsődék) fő szabály szerint a munkáltató rendelheti el (az elrendelése tehát nem kötelező) a védőoltás kötelező beadását az egészség megóvása érdekében, a munkakör és a munkahely sajátosságaira is figyelemmel. E szabály alapján – ha a munkáltató kötelező védőoltáshoz köti a munkavégzést – ezt megteheti az egész munkahelyre, vagy annak csak egy részére esetleg csak konkrét munkakörökre vonatkozóan is – ahol ennek szükségessége fennáll.

Ha a munkáltató nem rendel e kötelező védőoltást, a munkavédelmi előírások betartásával kell gondoskodnia a munkavállalók egészségének, biztonságának megőrzéséről a Covid járvány hatásai ellen is.

A védőoltás kötelező voltának elrendeléséről, annak határidejéről és az oltás felvétele elmaradásának jogkövetkezményeiről a foglalkoztatottat előzetesen tájékoztatni kell írásban (elektronikus úton vagy papír alapon). Kötelező védőoltás elrendelése alól ez esetben is mentesülnek azok a foglalkoztatottak, akik számára az oltás felvétele egészségügyi okból ellenjavallt. Ez utóbbit a foglalkoztatott „üzemorvosa” igazolhatja, ennek hiányában kezelőorvosa, ennek hiányában pedig a háziorvosa.

Ha a munkáltató kötelező védőoltást rendel el, ennek határidejét is meghatározhatja azzal, hogy kétdózisú védőoltás eseté az első dózis beadására legalább 45 napot kell biztosítania a foglalkoztatott számára.

A védőoltás felvételét és annak határidejét a jogszabályokban elismert ugyanolyan hivatalos dokumentumokkal (védettségi igazolvány, EU-s digitális védettségi igazolás stb.) lehet igazolni, mint az állami és önkormányzati fenntartású intézmények esetében.

A munkáltató által elrendelt kötelező védőoltás elmaradásnak jogkövetkezményei. Ha a munkáltató által megadott határidőig nem kerül sor a védőoltás felvételére, a munkáltató ugyanúgy elrendelheti a fizetés nélküli szabadságot az érintett foglalkoztatott számára, mint az állami vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél. A fizetés nélküli szabadság elrendelése azonban nem kötelező, az a munkáltató mérlegelési jogán alapuló döntés lesz. Ha a munkáltató elrendeli a fizetés nélküli szabadságot, e szabadság alatt a foglalkoztatott egy éven belül igazolhatja az oltás felvételét. Ha ez megtörténik, a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul meg kell szüntetni. Ha az egy naptári év letelte után sem igazolja a foglalkoztatott az oltás felvételét, akkor a munkáltató a foglalkoztatási jogviszonyt felmentéssel vagy felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti (tehát ez sem kötelező) a felmentés/felmondás indokának és jogkövetkezményeinek közlésével együtt.

 

Készítette: Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit

Budapest, 2022. január 5. napján