Alulírott Salamon Lajos, mint a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke, az Alapszabály  X. 4. és 5. pontja alapján   a HTFSZ éves, rendes küldöttgyűlését 2021. október hó 07-08-09 napjáig  terjedő időszakra összehívom.

A küldöttgyűlés kezdésének időpontja: 2021. október hó 07-08-09. 09:00 óra.   

Helyszíne: Budapest, VI. Kerület Benczúr u. 45. I. Emelet HTFSZ tanácsterem.

Alapszabályunk értelmében a küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon, a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

Amennyiben a küldöttgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy a küldöttgyűlést – változatlan napirendi pontok mellett – 2021. október hó 12-13-14.  napjáig terjedő időszakra hívom össze.

Ez esetben a küldöttgyűlés kezdésének időpontja: 2021. október hó 12. 09:00 óra.   

Helyszíne: Balatonszemesi Wellness Hotel Szinbád*** (Cím: Balatonszemes, Árnyas fasor 1.)  

A vonatkozó jogszabályok értelmében az új időpontra összehívott küldöttgyűlés, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:

2021. október 07. napja: 

09:00- 12.00.  Érkezés, regisztráció, mandátum vizsgálat, küldött igazolványok átvétele.

12:00. – Elnöki megnyitó, küldöttgyűlés levezetéséhez tisztségviselők megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyv vezetők), ügyrend és napirendi pontok elfogadása, az utóbb beérkezett napirendi pontok megtárgyalása, vezető tisztségviselő megválasztásához mandátumszámláló bizottság, választási és szavazatszámláló bizottság felállítása.

12:45 Ebéd

13:45.  Beszámolók kiegészítése, azok elfogadása.

Tájékoztatom a tisztelt küldötteket, hogy az írásos beszámolók – legkésőbb a küldöttgyűlés időpontját megelőző 21. napon – a küldöttek részére megküldésre kerülnek.

A küldöttgyűlésen a beszámolók szóbeli kiegészítésére, valamint a korábban írásban megküldött beszámolókkal kapcsolatos kérdések megtárgyalására kerül sor.

A 2021 – 2022 évi költségvetés küldöttgyűlés általi jóváhagyása.

A 2020 évi mérleg és eredménylevezetés küldöttgyűlés általi jóváhagyása.

Az elnökségi beszámolók elfogadására.

16:00  A HTFSZ szervezeti alelnökének (SZMSZ II. 3.2.) megválasztása, lemondása okán.

 A beszámolók elfogadására figyelemmel, valamint az esetleges időközbeni lemondások kapcsán alelnök, elnökségi tagok, felügyelő bizottsági tagok szükség szerinti megválasztása.

19:30. Vacsora.

20:30. Tűzoltókért Alapítvány tájékoztatója.

            Pylos Kft. beszámolója, küldöttgyűlés általi jóváhagyása.

2021. október 08. napja:

07:30 –  08:45.  Reggeli.

09:00.  A tagsági belépéssel és kilépéssel, átlépéssel, tagsági viszony felmondással kapcsolatos elnökségi határozatok, valamint az etikai kódex küldöttgyűlés általi jóváhagyása.

11:00   Egységek jogállásának megtárgyalása szükséges határozatok meghozatala. (Alapszabály IX.C. pontja)

 12:30  Ebéd

13:30  Az elnökség által felmondással megszüntetett tagsági jogviszony okán érkezett  fellebbezésekről való döntés. (Alapszabály X.2.M pontja, SZMSZ I.2.2.4.)

Az elnökség által elutasított tagsági jogviszony létesítés küldött értekezlet általi megtárgyalása, döntés meghozatala. (Alapszabály IV. pontja.)

18.30. Vacsora

19.30. Fórum

2021. október 09. napja:

07.30- 08.45. Reggeli

9:00     Vodafone, Generali tájékoztató meghallgatása (szerződéskötési lehetőség…)

11:00   Rövid, közép és hosszú távú tervek megvitatása.

12:30.  Küldöttgyűlés lezárása. (majd ebédet követően hazautazás)

Tájékoztatás:

1. Küldöttgyűlés:

A rendes küldöttgyűlést a kitűzött idő előtt legalább 60 nappal, a rendkívüli küldöttgyűlést 15 nappal meg kell hirdetni.

A küldöttgyűlést a HTFSZ Elnöke – akadályoztatása esetén az Elnökség – köteles összehívni. Ennek során legalább a kitűzött időpontot, a küldöttállítás szabályait, a napirendet, a napirend kiegészítésére rendelkezésre álló határidőt, a határozatképesség szabályait, rendkívüli küldöttgyűlés esetén az összehívás okát és célját közölni kell.

Határozat képes küldöttgyűlés:

Alapszabályunk értelmében a küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon, a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

Amennyiben a küldöttgyűlés a meghirdetett eredeti időpontban nem határozatképes, úgy a küldöttgyűlés – változatlan napirendi pontok mellett – új időpontra történő összehívása a vonatkozó jogszabályok értelmében – az új időpontra összehívott küldöttgyűlés – a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirend kiegészítés:

A rendes küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől, vagy a küldöttgyűlés közzétételétől számított 20 napon belül az országos elnökség tagjai az elnökhöz írásban indoklással ellátott napirend kiegészítés nyújthatnak be. A napirend kiegészítések elfogadásáról vagy elutasításáról az elnökség külön-külön határozatban dönt. Az elnökség által elutasított napirend kiegészítésről a küldöttgyűlés a napirend elfogadása előtt határozatban dönt.

Küldött állítás szabályai:

Ezúton tájékoztatásul idézem a hatályos Alapszabály X. pontjában a képviseletre vonatkozó jogosultság szabályait:

„6. A Küldöttgyűlésen küldöttként mandátummal rendelkezik minden szakszervezeti egységből 40 tagonként 1 fő, valamint minden alapszervezetből, 40 tagonként 1 fő .

A központi egységből 40 központi tag aláírásával 1 fő.

6.1 A mandátummal rendelkező küldötteket a szakszervezeti egység az alapszervezet és a központi tagok négy évre delegálják.

6.2. A delegálásra jogosult szakszervezeti egység, alapszervezet, és központi tagok jogosultak delegáltjaik helyettesítésére, négy évre azonos számú póttagot delegálni.  „

Tisztelettel felhívom a  figyelmeteket, hogy abban az esetben, ha a szakszervezeti egység valamint az alapszervezet által 4 évre megválasztott küldött személyében változás történt úgy az új küldött megválasztásáról készített  választási  jegyzőkönyv, jelenléti ív eredeti példányának leadási határideje 2021. szeptember 06.napja.

Leadás helye: HTFSZ központi iroda 1068 Budapest Benczúr utca 45. vagy 1406. Budapest Pf.: 32.

Tisztelettel felhívom a figyelmeteket hogy abban az esetben, ha a központi egységből 40 központi tag aláírásával 4 évre megválasztott küldött személyében változás történt úgy az új küldött megválasztásáról készített  választási  jegyzőkönyv, eredeti példányának leadási határideje 2021. szeptember 06.napja. Leadás helye: HTFSZ központi iroda 1068 Budapest Benczúr utca 45. vagy 1406. Budapest Pf.: 32.

A küldöttgyűlésen szavazati joggal, mandátummal csak a szabályszerűen, eredeti példányban, a meghirdetett határidőig benyújtott delegálási jegyzőkönyvvel megválasztott tag rendelkezik.

Amely egység a küldött értekezleten a foglalás ellenére nem vesz részt annak a felmerült költség kiszámlázásra kerül. A lemondásra módosításra nyitva álló idő 2021.szeptember 06.napja.

 Budapest, 2021.  augusztus 04.