Kérdések és válaszok a határátlépéseknek a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekben történő manuális rögzítésről

2022-08-16T10:36:16+02:002022. augusztus 10.|

Kérdések és válaszok a határátlépéseknek a közúti közlekedésben használt, a 165/2014/EU rendelet szerinti menetíró készülékekben történő manuális rögzítéséről

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT: Az útmutatót a Bizottság szervezeti egységei dolgozták ki, és az nem jelent kötelezettségvállalást az Európai Bizottság részéről. Az uniós jog hitelt érdemlő értelmezése az Európai Unió Bírósága kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az analóg menetíró készülékkel felszerelt járművek vezetői 2020. augusztus 20. óta kötelesek a 165/2014/EU rendelet 34. cikke (6) bekezdésének f) pontja szerint manuálisan rögzíteni a menetíró készülékben annak az országnak a betűjelét, ahová egy tagállam határának átlépését követően beléptek. A digitális menetíró készülékkel – ideértve az intelligens menetíró készülék első típusát is(1) – felszerelt járművek vezetőinek pedig 2022. február 2. óta kötelező manuálisan bevinniük ezt az adatot a menetíró készülékbe az említett rendelet 34. cikke (7) bekezdése második albekezdésének megfelelően.

E rendelkezések fő célja a kabotázsműveletekre(2) és a járművezetők kiküldetésére(3) vonatkozó szabályok betartatásának megkönnyítése. Mindazonáltal a szóban forgó rendelkezések a 165/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó valamennyi járműre alkalmazandók, függetlenül a végrehajtott művelet típusától.

Ez a követelmény átmeneti jellegű intézkedés, amely a határátlépéseket automatikusan rögzítő új típusú intelligens menetíró készülékek(4) bevezetéséig marad életben. Az először 2023. augusztus 21. után forgalomba helyezett összes járművet fel kell majd szerelni ilyen menetíró készülékkel(5). A jelenleg analóg vagy nem intelligens digitális menetíró készülékkel felszerelt járművekbe legkésőbb 2024. december 31-ig kell utólagosan beépíteni ilyen új menetíró készüléket(6), míg a jelenleg intelligens menetíró készülékkel felszerelt járművek esetében ezt legkésőbb 2025. augusztus 18-ig kell elvégezni(7). Ezen túlmenően minden olyan könnyű haszongépjárművet, amelynek megengedett legnagyobb össztömege 2,5 és 3,5 tonna között van, és amely nemzetközi szállítási vagy kabotázstevékenységet folytat, 2026. július 1-jétől kell felszerelni az említett menetíró készülékkel az 561/2006/EK rendelet(8) 2. cikke (1) bekezdésének aa) pontja szerint.

 

(1) Az (EU) 2016/799 bizottsági végrehajtási rendeletAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU••• I.C. mellékletében foglaltaknak megfelelő intelligens menetíró készülék, 2023. augusztus 20-ig.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendeleteAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU••• (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1057 irányelveAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU••• (2020. július 15.) a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelvAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU••• és a 2014/67/EU irányelvAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU••• tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnekAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU••• a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendeletAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU••• módosításáról.

(4) Az (EU) 2016/799 végrehajtási rendeletnekAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU•••az intelligens menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. július 16-i (EU) 2021/1228 bizottsági végrehajtási rendelettelAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU••• módosított (EU) 2016/799 bizottsági végrehajtási rendeletAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU••• I.C. mellékletében foglaltaknak megfelelő intelligens menetíró készülék.

(5) A 165/2014/EU rendeletAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU••• 8. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdése, az (EU) 2021/1228 bizottsági végrehajtási rendeletAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU••• 2. cikkével együtt értelmezve.

(6) A 165/2014/EU rendeletAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU••• 3. cikkének (4) bekezdése.

(7) A 165/2014/EU rendeletAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU••• 3. cikkének (4a) bekezdése.

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendeleteAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU••• (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGKAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU••• és a 2135/98/EK tanácsi rendeletAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU••• módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A 165/2014/EU rendelet értelmében a járművezetőnek „az adott tagállamban való első megállása megkezdésekor”, manuálisan kell rögzítenie az ország jelét, és ezt „a határnál lévő vagy a határon való átlépést követő lehető legközelebbi megállóhelyen” kell megtennie.

A közúti közlekedés biztonsága a vezetési időt, a megszakításokat és a pihenőidőt szabályozó 561/2006/EK rendelet egyik fő célkitűzése, és a menetíró készülék az e rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzésének fő eszköze. Ezzel összefüggésben a határátlépések manuális rögzítésére vonatkozó kötelezettségnek való megfelelés semmi esetre sem veszélyeztetheti az uniós és a nemzeti jogszabályokban meghatározott közúti közlekedésbiztonsági kötelezettségeket és előírásokat. Ezért annak mérlegelése során, hogy mi minősül „lehető legközelebbi megállóhelynek”, a járművezetőnek teljes mértékben figyelembe kell vennie a közúti közlekedésbiztonsági szabályokat és a megállásról való döntéskor érvényes forgalmi viszonyokat. Ennek kapcsán például tekintettel kell lennie arra, hogy a határ menti területeken esetleg nem áll rendelkezésre kellő számú parkolóhely, így a megállás helyét úgy kell megválasztania, hogy ne okozzon veszélyes torlódást az adott területen.

1. példa: A leállósáv vagy a vészhelyzeti sáv nem tekinthető „lehetséges megállóhelynek” pusztán a szóban forgó rendelkezésnek való megfelelés céljából, mivel az ottani leállás minden valószínűség szerint sértené a közúti közlekedésbiztonsági követelményeket, például a nemzeti közlekedési szabályokat.

2. példa: A határ átlépését követően a járművezető látja, hogy az első parkolóba vezető lassítósávban feltorlódtak a járművek, és/vagy a parkoló már teljesen megtelt. Ilyenkor a járművezetőnek két lehetősége van: vagy maga is fokozza a lassítósávban kialakult torlódást, vagy folytatja útját. Ha az első lehetőség veszélyezteti a közúti közlekedés biztonságát (különösen a hátrább érkező járművek szempontjából), az ilyen zsúfolt parkolóhely nem tekintendő az 165/2014/EU rendelet értelmében „lehető legközelebbi megállóhelynek”. Ilyenkor a járművezetőnek a második lehetőséget kell választania, és folytatnia kell útját a következő lehetséges megállóhelyig. Következésképpen előfordulhat, hogy ugyanaz a parkolóhely egy járművezető számára „a lehető legközelebbi megállóhelynek” tekinthető, egy másik időpontban vagy napon odaérkező járművezető számára pedig nem.

Következtetés:

A hatóságoknak, amelyeknek a helyszínen be kell tartatniuk ezt a rendelkezést, a 165/2014/EU rendelet 34. cikke (6) bekezdésének f) pontját és 34. cikke (7) bekezdésének második albekezdését kell alkalmazniuk, figyelembe véve a közúti közlekedésbiztonság szempontjait és azt a rugalmasságot, amelyet a „lehető legközelebbi megállóhely” fogalma magában foglal. Ezért a határátlépések menetíró készüléken való rögzítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének ellenőrzése során maradéktalanul figyelembe kell venniük a mindenkori forgalmi helyzetet és a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos megfontolásokat.

Hasonlóképpen, a fuvarozási vállalkozásoktól elvárható, hogy megfelelően tájékoztassák járművezetőiket arról, hogy miként tudják teljesíteni az 561/2006/EK rendeletben(1) és az (EU) 2020/1057 irányelvben előírt, a vezetési és a pihenőidőre vonatkozó szabályokat.

(1) Az 561/2006/EK rendeletAz ezen a linken elérhető szöveg fordításainak kereséseHU••• 10. cikkének (2) bekezdése.

 

Oszd meg ezt a cikket, ha tetszett!

Vissza az elejére!