Csak a lakás tulajdoni lapján szereplő, magyar adószámmal rendelkező magánszemély indulhat azon a pályázaton, amelyet hétfőn késő délután hirdetett meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és amelyhez többek között a kivitelezővel kötött, tételes költségtervet tartalmazó szerződést és a kevesebb szén-dioxid kibocsátást alátámasztó energetikai tanúsítást is csatolni kell. A sok utánajárás miatt érdemes gyorsan nekikezdeni a pályázat elkészítésének, hiszen az október 22-től megnyíló 1 milliárd forintos pályázati “ablakot” bármikor bezárhatják, amint a nem túl nagy keretösszeg kimerül. A részletes útmutató világossá teszi, hogy a pályázat 40 százalékos, legfeljebb bruttó 650 ezer forintos támogatási intenzitás mellett csak új kondenzációs gázkazán beépítésére, illetve meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítésére vonatkozik, bizonyos elszámolható költségek mellett. Az alábbiakban a 25 oldalas pályázati útmutató főbb elemeit mutatjuk be, így érdemes a teljes kiírást részletesen tanulmányozni.

 Mielőtt nekifognál – Néhány buktató:

Panellakások, illetve négynél többlakásos társasházak lakói nem pályázhatnak és a legfeljebb 4 lakásos társasház esetén is csak egyedi fűtéssel rendelkező lakóegységek kazáncseréje támogatható

Ne pályázzon, akinek lejárt köztartozása van és nem kért rá halasztást, illetve az se nyújtson be pályázatot, aki nem lakáscélú ingatlan esetén (pl. üzlethelyiség, garázs) vágna bele a beruházásba

Az se pályázzon, aki a pályázat benyújtását megelőző 5 évben (a NEP-2007 pályázati kiírásig visszamenőleg) többek között fűtéskorszerűsítést is támogató pályázaton és a beruházás helyeként megjelölt ingatlan vonatkozásában támogatást nyert el

Csak azon lakások esetén fontoljuk meg a pályázatot, amelyek 2006. december 31-én már rendelkeztek jogerős használatba vételi engedéllyel

Alaposan ellenőrizni kell az összes benyújtott dokumentumot (az elektronikus rendszer ebben segít), mert a benyújtott pályázat hiánypótlására nincs lehetőség

Jó tudni, hogy a beruházást nem lehet megkezdeni a pályázat benyújtása (véglegesítése, azaz az 5. űrlap beküldése) előtt, viszont a tulajdoni lap (másolata) ne legyen a benyújtás dátumánál 30 napnál régebbi

Ha nem akarjuk azt a kockázatot vállalni, hogy a benyújtás után, de a pozitív támogatói döntés előtt vágunk bele a beruházásba, akkor célszerű a vállalkozóval kötött vállalkozói/kivitelezői szerződés hatályba lépését a Támogatói Okirat meglétéhez kötni

Fontos, hogy a támogatásból megvalósuló beruházás fenntartását a pályázatban megjelölt címen 3 évig köteles a Pályázó biztosítani, így az eszköz (tehát a lakás!) ezen időpontig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával adható el, különben súlyos büntetéssel nézünk szembe

A pénzt, azaz a támogatást csak a beruházás befejezése után kapjuk meg, amint benyújtjuk a szükséges dokumentumokat, így likviditási szempontból is fel kell készülni a beruházásra

Figyeljünk arra, hogy a támogatás lehívásakor kizárólag a pályázattal benyújtott vállalkozási szerződésben jelölt kivitelező által, és a Pályázó nevére kiállított kivitelezői – anyag és munkadíj – számlákat fogad el a kiíró; így tehát a Pályázó nevére szóló, DE nem a kivitelező által kiállított anyagszámlák nem fogadhatóak el.

Kizárólag egy vállalkozóval kötött kivitelezői szerződés keretében végezhető el a pályázatban vállalt beruházás, azaz a házi ezermesterek ilyen téren ne tegyenek semmit.

A pályázat néhány fontosabb jellemzői

 A támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem, így konkrétan a szén-dioxid kibocsátás és a szálló por csökkentése

A kiírás szerint a 140 kW bemenő hőteljesítmény alatti tüzelőberendezések kibocsátás csökkentésének hatására a kis tüzelőberendezésekből származó szennyezés kibocsátás rövidtávon 41-45%-kal csökkenthető

A támogatást a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer nyújtja vissza nem térítendő, elszámolás elfogadását követő finanszírozás formájában

Éppen emiatt a pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer pályázati portálján (http://zfr-kazancsere.hu) keresztül nyújthatja be a Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy, amennyiben az illető a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan – tulajdoni lapon szereplő – tulajdonosa

A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől, pályázatot benyújtani a meghirdetéstől számított 30. naptári napot (október 22.) követően 2015. január 31. napjáig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. Lényeges, hogy a pályázati portálon keresztül a pályázati rendszerbe történő regisztráció előzetesen is elvégezhető, az adatlapok kitöltése nélkül is.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg egymilliárd forint, amely ha kimerül, akkor a pályázatot lezárják, vagy felfüggesztik és ezen lépéseket megelőző 24 órán belül az NFM és a Pályázatkezelő hivatalos honlapján (www.emi.hu) közleményt tesznek közzé

A pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra

A befogadott pályázatok energia-megtakarítást figyelembe véve rangsorolásra kerülnek

A rangsor alapján kerülnek a pályázatok nemzeti fejlesztési miniszter, azaz Seszták Miklós részére felterjesztésre.

A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség (elismerhető kivitelezési költségek + szakértői díjak) 40%-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 650.000 forint.

A támogatható személyek köre

 Azon magánszemélyek támogathatók, akik a pályázattal érintett, életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai. A pályázatban nem vehet részt, pontosabban nem jogosult pályázni az a magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel (állandó lakcím, ideiglenes tartózkodási hely).

Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező, önálló (lakásfűtő / lakásfűtő és használati melegvíz termelő) gépészeti egységgel rendelkező lakás korszerűsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújtanak be pályázatot.

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez igazítva, azon lakóépületek energetikai korszerűsítésére lehet pályázatot benyújtani, melyek 2006. december 31-én jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkeztek.

A támogatható tevékenységek köre

 A pályázat keretében minden olyan, a kazáncserével összefüggő tevékenység támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energia-megtakarítást eredményező hatása energetikai számítással és energetikai tanúsítással igazolható:

 A fűtési / fűtési-és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje új kondenzációs gázkazán beépítéssel

Meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése

Járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési-és használati meleg víz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása)

Energetikai tanúsítás, számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek (pl.: kéményseprő szakvélemény, gáz-MEO átvételi jegyzőkönyvvel, használatba vételi engedély)

Fontos, hogy használt eszközök beépítése nem támogatható és azt is fontos betartani, hogy ugyanazon megvalósítási helyre (lakásra) csak egy pályázat részesíthető támogatásban.

Azt is tudni kell, hogy jelen pályázati kiírás alapján nem nyújtható be pályázat meglévő lakás bővítésével, átalakításával, átépítésével (kivéve pályázott beruházáshoz kapcsolódó szükség szerinti kéményépítést) megvalósuló beruházásokra.

Az elszámolható költségek köre

 1.)        Kivitelezési költségek (anyag+munkadíj)

 A beruházás költségvetésében csak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 169-172. §-ban meghatározott feltételeket maradéktalanul kielégítő, részletes és tételes árajánlattal, illetve költségvetéssel megegyező tartalmú, számlákkal azonosított és igazolt, forintban meghatározott költségek számolhatók el.

Fontos tehát, hogy támogatás csak a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések, készülékek és anyagok beépítésére folyósítható!

Pályázatot benyújtani a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból hatékonyabb állapotot eredményező korszerűsítés céljából lehet.

Csak az energiamegtakarítást eredményező (elismert) építési termékek és berendezések beépítéséhez közvetlenül kapcsolódó anyag és munkadíjak számolhatóak el!

A beruházás költségvetésében csak a tételes árajánlattal alátámasztott azon tételek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a beruházás végrehajtásához, megfelelnek az elvárt minőséget nem sértő költséghatékonyság elvének és nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket.

1.A.) Anyagköltségek

 A beruházás megvalósítása során kizárólag jóváhagyott műszaki specifikáció (a beépített termék alkalmasságát igazoló Teljesítmény nyilatkozat) alapján kiadott megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni. Erről a tényről az elszámolás benyújtásakor a kivitelezőnek nyilatkoznia kell!

A beépítendő építési termékeknél figyelembe kell venni az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásait.

1.B.) Munkadíj

 A kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja pályázatonként a támogatás szempontjából elismerhető anyagköltség 40%-ánál nem lehet több.

Szakértői díjak

 Az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről szóló 2078/2008. (VI. 30.) Korm. határozat és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet értelmében az energia megtakarítás támogatására irányuló pályázatok támogatási feltétele az energetikai tanúsítás (számítás) megléte.

Az energetikai tanúsításokat (számításokat) az eredeti és tervezett állapotra vonatkozóan kell benyújtani, melyeknek tartalmazniuk kell a “Pályázói energetikai űrlap fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) alprogramra” űrlapon bekérendő adatokat.

A szakértői díj támogatható mértéke pályázatonként a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség maximum 8%-a lehet.

Nem elszámolható költségek köre

 A lakóépületben elhelyezkedő nem lakás célú és nem fűtött helyiségek, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett vállalkozás2 tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonosaira jutó költségek fedezetére állami támogatás nem vehető igénybe. A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az a helyiség, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (például: üzletek, irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok).

Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, továbbá nem vehetők figyelembe az olyan költségek, amelyek nem szolgálják az energia-megtakarítást.

Amit mindenképpen csatolni kell szkennelve:

 tulajdoni lap (nem hiteles, illetve elektronikus nyilvántartásból nyomtatott elegendő a II. és VII. pont feltételeivel);

bankszámla igazolás (a Pályázó bankszámlájának azonosítására, lehet a bankszámlaszerződés vagy a banktól kért igazolás, vagy bankszámla kivonat, de kötelezően tartalmaznia kell: a Pályázó nevét és 24 jegyű bankszámlaszámát a Pályázói űrlappal összhangban);

a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 3 db – a beadást megelőző 3 hónapra szóló bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számla, mely a lakottságot, valamint a fogyasztást igazolja (víz-, villany-, gázszámla);

2 db, a meglévő és a tervezett állapotra szóló energetikai tanúsítás (számítások) amelyek tartalmazzák a “Pályázói energetikai űrlap fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) alprogramra” űrlapon bekérendő adatokat az ingatlan beazonosíthatósági adatait, a jelenlegi, illetve elérni tervezett energiakategóriát, valamint a pályázatban megjelölt energia megtakarítás, és CO2 csökkenés ellenőrzéséhez szükséges adatokat, a tanúsító megnevezését, jogosultsági számát és aláírását;

egyszerűsített, szakértő által készített kapcsolási rajz;

1 db Vállalkozóval kötött vállalkozói/kivitelezői szerződés és tételes (anyag és munkadíjat tartalmazó) költségvetés.

Weinhardt Attila