Helyszín: Népliget autóbusz pu. IV. emeleti tárgyaló, Időpont: 2019. július 22., 13.00-14.30

Résztvevők:

Baranyai Zoltán KKSZ elnök

Horkay István KMSZ alelnök

Varga Tibor Munkástanácsok Szövetsége elnök

Bánhidi-Nagy Attila VOLÁNBUSZ Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettes

Kardos János VOLÁNBUSZ Zrt. operatív humánerőforrás igazgató

Oláh Katalin VOLÁNBUSZ Zrt. humán gazdálkodási csoportvezető

Beleznai Lilla VOLÁNBUSZ Zrt. humánerőforrás koordinációs iroda vezető

Dr. Varsányi Péter VOLÁNBUSZ Zrt. koordinációs főmunkatárs

Bánhidi-Nagy Attila köszöntötte a résztvevőket a Közúti Közlekedési Szakszervezet (továbbiakban KKSZ) által a VOLÁNBUSZ Zrt. Elnök-vezérigazgatójának címzett, 2019.07.04-én kelt levelére válaszul megszervezett konzultáción. Ismertette, hogy Elnök-vezérigazgató Asszony felhatalmazása alapján, a nevében és megbízásából ad tájékoztatást. Továbbá ismertette, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt-re jelenleg az Alágazati Kollektív Szerződés és a Társaság Kollektív Szerződése érvényes, így annak munkáltatói képviseletében jár el.

Résztvevők rögzítették, hogy a konzultáció nem a Közúti Közlekedési Vállalatok Szövetségének kezdeményezése által szervezett találkozó és nem Vegyesbizottsági ülés.

A konzultáción elhangzottakról az alábbi emlékeztető készült:

Alágazati Kollektív Szerződés munkavállalói aláírói köre

Bánhidi-Nagy Attila megkérdezte, hogy kívánja-e az Alágazati Kollektív Szerződést kötő érdekképviseleti oldal további szakszervezetek részére megnyitni az aláírási lehetőséget, van-e az Alágazati Kollektív Szerződést módosító szándék?

Az Alágazati Kollektív Szerződést kötő szakszervezetek azt nyilatkozták, hogy nincs olyan témakör amellyel az Alágazati Kollektív Szerződés módosítása jelenleg szükséges lenne, aláírói kört nem kívánnak módosítani, de nem zárkóznak el olyan reprezentatív szakszervezet belépésétől az aláírók körébe, aki vállalja, teljes mértékben elfogadja és alkalmazza az ügyrendjükben foglaltakat. A jövő szempontjából megfontolandónak tartják az egyesülés időpontjától az átvevő jogutód társaságnál Kollektív Szerződést kötő fél aláírók körébe történő felvételét.

Bánhidi-Nagy Attila rögzítette, hogy alágazati szinten biztosított a jövőben is a Kollektív Szerződés létjogosultsága, annak változtatása a piacnyitással válhat relevánssá.

KKVSZ ülés kezdeményezése:

Felek megállapodtak abban, hogy jelen fórumon elhangzottakról tájékoztatják az alágazati vegyesbizottságot, továbbá a KKSZ, valamint a Munkástanács kezdeményezésére 2019. augusztus 1-jén 9.00 órai kezdettel KKVSZ ülést tűztek ki aktuális témákról való konzultálás céljából. A helyszínről a meghívóban küldenek értesítést.

Integrációt követően régióközpontok, területi tagozódás, vezetői szintek:

Baranyai Zoltán elmondta, hogy az új szervezeti felépítés koncepcióból adódóan a Közlekedési Központoknál bizonytalanság alakult ki a funkcionális területen dolgozó munkavállalók körében. Várható-e a jelenlegi társaságok funkcionális szellemi állománya körében csökkentés vagy csak a vezetőknél?

Bánhidi-Nagy Attila ismertette, hogy az új Társaságnál a régióközpontok kialakításának vizsgálata még folyik, de a három régióközpont meghatározásánál a Szolnok, Budapest, Szombathely tagozódás tűnik a leginkább indokoltnak. A vállalatirányítási feladatok központosított, de nem feltétlenül minden esetben budapesti irányítást jelentő ellátása a területi tagozódáshoz illeszkedően kell meghatározza a funkcionális tevékenységet ellátó szellemi munkavállalók létszámát is. A forgalmi és műszaki alaptevékenységek biztosítása szempontjából fontos az üzemek és telephelyek fenntartása. Példaként megemlítette, hogy a helyi közszolgáltatást irányító szervezet tervezett központja Székesfehérvár, míg a műszaki logisztikai tevékenységé Tatabánya, illetve az oktatási centrum feladatvégzésének irányítása Szegedről történik majd. A HR terület vonatkozásában pedig a humánpartneri szervezet a munkáltatói jogkör gyakorlás rendjének megfelelően áll fel.

Az egyesülés magával vonja a vezetői létszámcsökkentést.

A KKSZ kérdésére válaszolva Bánhidi-Nagy Attila elmondta, hogy az Univerzál Beszerző Kft., mint szolgáltató létjogosultsága nem kérdőjeleződik meg az integrációval.

Baranyai Zoltán felhívta a figyelmet, hogy fontos az új társaság sikeres működtetése szempontjából a folyamatokat oly módon kell kialakítani, hogy ne történhessen meg a bürokrácia további erősítése, ne lassítsa a tevékenység ellátását, ahogy ez a korábbi összeolvasztásnál több helyen előfordult.

Varga Tibor megkérdezte, hogy a helyi-, illetve helyközi közlekedtetés irányítása egyben lesz, továbbá a helyi önkormányzati tulajdonban lévő társaságok visszaszervezése is megtörténik-e?

Bánhidi-Nagy Attila rögzítette, hogy külön szervezet látja el és fogja össze a helyi- és helyközi közlekedési tevékenységet. A helyi önkormányzati tulajdonban lévő társaságok nem érintettek a beolvadásban, helyi szintű szolgáltatás nyújtására csak a szerződött önkormányzatok részére történik a jövőben is. A helyi és helyközi közlekedés operatív lebonyolításában és a helyben jelentkező problémák megoldásában az üzemvezetők tartják az önkormányzatokkal és egyéb illetékes szervekkel a kapcsolatot. Üzletfejlesztési kérdések helyi érintettségű megoldásában szintén az üzemvezetők, a társaság további területi érintettségét vagy egészét érintő kérdésekben a helyi, illetve helyközi közlekedési szervezet központi vezetője.

Munkaköri struktúra, munkajogviszonyok alakulása a jogutódlás kapcsán:

Baranyai Zoltán kérdése, hogy mikorra várható az új munkaköri struktúra és ez alapján az integrácóig megtörténik-e minden munkavállaló pozíciójának tisztázása? Megkapják-e időben az érintett munkavállalók adott esetben a munkaszerződés- módosításokat?

Bánhidi-Nagy Attila elmondta, hogy a munkaköri sturktúra készül, az integráció napjával egyidejűleg, illetve a törvényben meghatározott időtartamban megtörténik majd a munkavállalók írásos tájékoztatása adott esetben csak a szervezeti egység és munkáltatói jogkörgyakorló vonatkozásában, ahol pedig szükséges, munkaszerződés-módosítások átadásával.

Kollektív Szerződések sorsa, bérfizetésre irányadó szabályozás:

Baranyai Zoltán megkérdezte hol tart a munkáltató a kollektív szerződések vizsgálatában, van-e már döntés arra vonatkozóan, hogy a beolvadást követően mely szabályozó lesz az alapja az autóbuszvezetői bérfizetéseknek?

Bánhidi-Nagy Attila tájékoztatta az érdekképviseleteket, hogy a kollektív szerződések sorsának és harmonizációjának vizsgálata még folyik, az érdekképviseletek nagyon jól tudják mekkora eltérések vannak azonos témakörök vonatkozásában is a Közlekedési Központoknál. Vannak olyan a vívmányok, amiket feltétlenül meg szeretnének tartani. Az autóbuszvezetőket jog szerint a munkáltató személyében bekövetkező változással a szerződésben rögzített alapbér és minden szokásos pótlék kifizetése tekintetében hátrány nem érheti.

Üzemi Tanácsok működése:

Bánhidi-Nagy Attila ismertette, hogy a Munka törvénykönyve szabályozza az üzemi tanácsok fennállásának és megszűnésének eseteit különös tekintettel a nagyarányú létszámváltozásra. Munkavállalói jog az üzemi tanácsi választás kezdeményezése, melyhez a munkáltató köteles biztosítani a szükséges feltételeket és az indokolt költségeket. Új üzemi tanácsok választásáig ideiglenes központi üzemi tanács működtetése mindenképpen szükséges a jóléti célú pénzeszközök felhasználásának eldöntése, valamint a jóléti célú ingatlanok hasznosítása témakörében. Jelen fórumon és a következő KKVSZ ülésen is hangsúlyt kell kapjon a törvényi kereteknek megfelelő átmeneti működés közös megegyezésen alapuló működtetése, melyhez várj az érdekképviseleti oldal közös javaslatát. Központi Üzemi Tanács tekintetében mind az átmeneti időszakban, mind az új választást követően az Elnök-vezérigazgató a jogkör gyakorlásra jogosult, mely feladatot és képviseletet delegálhat.

Autóbuszvezetői alvállalkozások továbbfoglalkoztatása:

Varga Tibor felvetette, hogy megmarad-e az autóbuszvezetői alvállalkozók létjogosultsága?

Bánhidi-Nagy Attila elmondta, hogy a külső feles szerződések felülvizsgálata kapcsán általánosságban elmondható, így e tekintetben is, hogy amennyiben a tevékenység ellátásához szükséges és gazdaságilag is igazodóan működik, akkor igen.

Bérfejlesztési tárgyalások folytatása:

Baranyai Zoltán megkérdezte, hogy látszik-e lehetőség az integrációt követően vagy egyidejű bérfejlesztés megvalósítására?

Bánhidi-Nagy Attila elmondta, mivel az elmúlt három évre vonatkozó bérmegállapodás is alágazati szinten köttetett, így a jövő heti fórum, a vegyesbizottsági ülés lesz a tárgyalási lehetőség fóruma. Egyúttal tájékoztatást adott, hogy a szociális hozzájárulás július 1-el hatályba lépő változásából adódó megtakarítást a tulajdonosi jogkörgyakorló előzetes hozzájárulásával munkáltató a munkavállalók részére kívánja visszafordítani, így kéri az érdekképviseleteket fogalmazzák meg, hogy milyen kritériumok alapján történjen meg ennek megállapodáson alapuló felosztása.