Céljaink és feladataink:

Keretet biztosítunk a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ) és egyéb, a közlekedés területén működő érdekvédelmi szervezetek közötti együttműködésre, a közösen kialakított vélemények érvényre juttatására. Az ország területén működő Munkástanácsok az egyesülési törvény alapján felismerve az összefogás szükségességét, az országon belüli munkavállalói érdekérvényesítés fontosságát, ennek érdekében – függetlenségüket, autonómiájukat egymással szemben fenntartva – a közös célok és érdekek érvényesítésére hozták létre a Közlekedési Munkástanácsok Szövetségét.

A Szövetség feladata a munkavállalói érdekek érvényesítése, és tagszervezetei érdekeinek hazai és nemzetközi képviselete. A Szövetség biztosítja a tagszervezetek együttműködését, képviseli a tagszervezetek által közösen kialakított, elfogadott elveket, célkitűzéseket, a közös érdekek érvényre juttatását. Az önként, szabad elhatározásuk alapján társult szervezetek, munkástanácsok számára jogvédelmet biztosít, képviseli az együttesen elfogadott célkitűzéseket, közös érdekeket a közép és makroszintű érdekegyeztető fórumokon (a tulajdonosi-munkáltatói szervezetekkel, más érdekképviseletekkel és szaktárcák képviselőivel szemben), és alágazati szintű kollektív szerződést és megállapodásokat köt.

Tagság:

A Szövetség tagja lehet minden olyan alulról építkező, az egyesülési jog alapján létrejött, a bíróság által bejegyzett, demokratikusan működő érdekvédelmi szervezet, amely elfogadja az alapszabályt és a Szövetség célkitűzéseit és az Alapszabály alapján az Szövetség tagjai részére előírt kötelezettségek, így különösen a tagdíj teljesítését írásbeli nyilatkozatban vállalja. A belépési nyilatkozathoz mellékelni kell a fennállását tanúsító 30 napnál nem régebbi bírósági igazolást, amely tartalmazza azt is, hogy nevében ki járhat el képviselőként. Új tag felvételéről a Közgyűlés jogosult dönteni.

A taglétszámot a Közgyűlés időpontját megelőző egy év átlagos, igazolt taglétszáma alapján kell figyelembe venni. A taglétszám igazolása a tagszervezet tagdíjfizető tagjainak száma alapján történik.

A tagok jogai és kötelességei:

A tagok – a különleges jogállású tagok szavazatainak számát kivéve – jogai és kötelezettségei egyenlőek, képviselőjük választhat és választható minden, a Szövetség Alapszabályában megnevezett tisztségre. A döntéshozatalban részt vesznek, véleményt nyilvánítanak. Képviselőjükön keresztül betekinthetnek a Szövetség okirataiba. Kötelesek az Alapszabályban előírtakat betartani, felhatalmazásukból következő feladataikat a legjobb tudásuk szerint ellátni, és tagdíjat fizetni.

A tag a tagsági jogviszonyát kilépéssel az Elnök felé intézett írásbeli, indokolás nélküli nyilatkozatában jogosult megszüntetni. A kilépés a kilépési nyilatkozatnak az elnökkel történő közlése napján válik hatályossá, a tagszervezet tagsági viszonya a kilépésnek az elnökkel történő közlése napján szűnik meg. A tag kizárható jogszabályt, a Szövetség alapszabályát vagy közgyűlési, illetve elnökségi határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén. A kizárási eljárást bármely tag vagy szövetségi szerv kezdeményezésére az Elnökség indítja el és folytatja le, amelynek során a kizárási eljárás megindításáról a tagszervezet értesíteni, számára védekezés lehetőségét biztosítani kell és a jogorvoslat lehetőségéről is tájékoztatni kell.

A kizárásról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt. Az Elnökség a kizáró – írásba foglalt és a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat tartalmazó indokolással ellátott, a jogorvoslati lehetőségről is tájékoztató – határozatát az érintett taggal a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban, igazolható módon közli.

A határozat ellen a tag a soron következő Közgyűléshez a kézhezvételt követő 15 napon belül, írásban benyújtott fellebbezéssel élhet. A fellebbezésről a Közgyűlés a legközelebbi ülésen dönt. Ha a tag a tagdíj befizetését 3 hónapon keresztül elmulasztja, az Elnökség írásban felszólítja a tagdíjhátralék megfizetésére. Amennyiben a tag a felszólításnak 15 napon belül nem tesz eleget, a taglétszámból törölni kell. A törlést az Elnökség rendeli el, amelyről a tagszervezetet írásban értesíti. A tagság a törlés napjával szűnik meg.