(2019/1158/EU irányelv a szülők és gondozók vonatkozásában a munka és családi élet egyensúlyáról és a 2010/18/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről)

2019. augusztus 1-én lépett hatályba az EU intézmények által a munka és a családi élet egyensúlyát rendező új irányelv.

Az irányelvet 2022. augusztus 2-ig kell átvennie a tagállamoknak.

Az új irányelv egyúttal 2022. augusztus 2-tól hatályon kívül helyezi a szülői szabadságról szóló, korábban éppen az európai szociális partnerek megállapodásán alapuló irányelvet, mivel az beépítésre került az új irányelvbe, egyúttal jelentősen kibővítve annak alkalmazhatóságát.

Az új irányelv legfontosabb rendelkezései

 1. Három szabadságtípust szabályoz:

       – apasági szabadság (már meglévő, de továbbfejlesztett szabadság)

       – szülői szabadság (már meglévő, de továbbfejlesztett szabadság)

      – gondozói szabadság (új szabadság típus)

(A szülési szabadságot külön irányelv tartalmazza és szabályozza a fenti szabadságokon felül).

Apasági szabadság

Az irányelv új rendelkezése: a jelenlegi 5 munkanap helyett évi 10 munkanap fogja megilletni az apákat vagy a „velük egyenjogú társszülőket”. A tagállamok meghatározhatják, hogy az apasági szabadság egy része igénybe vehető lesz-e a gyermek születése előtt, s hogy azt rugalmasan is igénybe lehet-e majd venni.

Szülői szabadság

Új rendelkezése az irányelvnek, hogy a szülői szabadság mindkét szülőt egyénileg illeti meg összesen négy- négy hónap időtartamra, amelyet a gyermek legkésőbb nyolcéves koráig lehet igénybe venni. A négy hónapból legfeljebb két hónap ruházható át a másik szülőre. Az új rendelkezés célja, hogy az apák is egyenrangúan vehessék és vegyék is ki a részüket a gyermek neveléséből.

A szülői szabadság kiadását a szülő kérheti, s a munkáltató csak akkor halaszthatja el annak kiadását, ha – a munkavállalóval való előzetes egyeztetés után – arra olyan ésszerű indoka van, amely esetén a szülői szabadság kért időpontban való kiadása súlyosan megzavarná a munkáltató működését. A munkáltatónak ezt ésszerű időtartamon belül indokolnia kell.

Az apai és a szülői szabadságra is jár díjazás vagy juttatás, amelynek mértéke legalább a betegség esetén járó díjazás mértéke, a pontos szabályokat a tagállamok határozhatják meg.

Gondozói szabadság

Évi öt munkanap gondozói szabadság illet meg minden munkavállalót, ha súlyos egészségügyi okból jelentős mértékű gondozásra vagy támogatásra szoruló hozzátartozójának vagy a vele közös háztartásban élő személynek személyes gondozást vagy támogatást nyújt.

A gondozói szabadság részletes feltételeit a tagállamok határozhatják meg.

 

 1. Egyéb, a családos munkavállalókat segítő új lehetőségek

 

 1. munkából történő távolmaradás biztosításának kötelezettsége sürgős családi ok miatti vis major esetén, ha a munkavállaló jelenléte elengedhetetlen (időtartama korlátozható)
 2. rugalmas munkafeltételek biztosításának munkáltatói kötelezettsége a családos munkavállalók számára (kérésre, a gyermek legalább nyolcéves koráig, elutasítását vagy elhalasztását indokolni kell, a munkavállaló kérelmét ésszerű időtartamon belül kell elbírálnia a munkáltatónak. A tagállamok ésszerű keretek között korlátozhatják a rugalmas munkafeltételek biztosításának munkáltatói kötelezettségének időtartamát. A rugalmas feltételek biztosítása után a munkavállaló jogosult a korábbi munkafeltételeire.) E jogosultság biztosítása egy legfeljebb hathónap előzetes munkában töltött időhöz köthető.
 3. További – kiegészítő – rendelkezések az irányelv alkalmazása körében

 

 • hátrányos megkülönböztetés tilalma
 • elbocsátás elleni védelem illeti meg a munkavállalókat a fenti szabadságok, távollét és rugalmas munkafeltételek igénylése és igénybevétele miatt. Ha pedig a munkavállaló elbocsátása esetén erre hivatkozik, akkor a bizonyítási teher a munkáltatóra hárul, akinek azt kell bizonyítania, hogy az elbocsátásra nem ezen szabadságok vagy kedvezmények miatt került sor
 • a munkavállalónak az apasági, szülői és gondozói szabadság és a munkából vis major miatti távolmaradása előtt megszerzett és megszerzés alatt álló jogok ezen idő alatt is fennmaradnak
 • a tagállamoknak megfelelő szankciókkal is biztosítaniuk kell az irányelvben szabályozott jogosultságok betartását azok megsértése esetén.
 • a tagállamoknak biztosítania kell, hogy a munkavállalók a fenti szabadságokról és más jogokról megfelelő tájékoztatást
 • a tagállamok az irányelv végrehajtásával – azok kérésére – megbízhatják a szociális partnereket

  Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit

  Jogi alelnök 

Work-life balance dir. magyarul CELEX_32019L1158_HU_TXT