1999 óta tartjuk ezen a napon a Mosoly Világnapját. Az ötlet Harvey Ball grafikustól származik, aki megalkotta a smiley-t. A kezdeményezés célja elsősorban az volt, hogy bánjunk bőkezűen a mosolyokkal és derítsünk vele másokat is jó kedvre.

Ugyan csak ezen a napon emlékeznek meg a világ szakszervezetei a Tisztes Munka Világnapjáról.

De erről egy kicsit bővebben:

Az Európai Szociális Karta 4. cikke az alábbiakat fogalmazza meg:

„A méltányos díjazáshoz való jog tényleges gyakorlásának biztosítása érdekében a Felek vállalják, hogy:

1.) elismerik a dolgozók jogát olyan díjazáshoz, amely nekik és családjuknak tisztes életszínvonalat biztosít;

2.) elismerik a dolgozók jogát a megnövelt díjazáshoz túlmunka esetén, ez alól csak meghatározott esetek lehetnek kivételek;

3.) elismerik valamennyi férfi és nő jogát az egyenlő bérezéshez egyforma értékű munka végzése esetén;

4.) elismerik valamennyi dolgozó jogát ahhoz, hogy a foglalkoztatásuk beszüntetése esetén erről ésszerű időn belül kapjanak előzetes értesítést;

5.) a bérekből csak abban az esetben engednek levonni, és csak a nemzeti törvények vagy előírások által meghatározott mértékben, ha azokat rögzített kollektív megállapodások vagy döntőbírósági ítéletek írják elő.

Ezen jogok gyakorlását szabadon aláírt kollektív szerződések, törvényes bérmegállapító mechanizmus vagy az országos viszonyoknak megfelelő egyéb eszközök révén kell elérni.”

Mi szakszervezeti vezetők úgy ítéljük meg, ha az előbbiek teljesülnek egy munkahelyen, akkor ott a foglalkoztatás terén már komoly gondok nem lehetnek. Teljesül a Tisztes Munka fogalma és értelme!

De mit is értünk Tisztes Munkán?

Mielőtt erre válaszolnánk, szeretném, ha egy kicsit visszanéznénk a múltba. A Rómaiak azt mondták „Kenyeret és cirkuszt”, a kapitalizmus proletárjai „Munkát, kenyeret” követeltek, míg a rendszerváltás utáni munkanélkülijeink „Munkát, méltóságot” akartak.

Itt kell megemlíteni, hogy II. János Pál pápa Laborem Exercens (Munkát végezve) kezdetű enciklikája, amit XIII. Leo pápa Rerum Novarum (Új dolgaink) kezdetű enciklikájának 90. évfordulójára adott ki, sokat foglalkozott a munkát végző ember méltóságával, egészségével és testi épségével..

A tisztes munkát, mint fogalmat 1999-ben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) fogalmazta meg, és kezdte terjeszteni. Ehhez csatlakozva a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) 2008. óta szervezi meg minden évben, a Tisztes Munka Világnapját (WDDW) október 7-én, és hívják fel a figyelmet arra, hogy a munkavállalók milliói dolgoznak tisztességtelen munkafeltételek és munkakörülmények között.

A tisztes munka fogalma nem mai keletű, amióta a munkaerőnek ára van, ez a fogalom bent van minden nemzet köztudatban, szóhasználatában. A magyar nyelvben a tisztes munka a becsületesen elvégzett munkát jelent, ami biztos megélhetést jelent a munkát végző embernek és családja számára is. Ezt a rövid megfogalmazást, kicsit bővebben kifejtve mondhatjuk, hogy a dolgozó emberek legfőbb céljait foglalja magában, úgymint:

 • a produktív munkavégzés lehetőségét, amely tisztes jövedelmet biztosít,
 • munkájáért kapott jövedelme rendszeres biztonságot és szociális védelmet nyújt a munkavállalóknak és családjaiknak is,
 • jövőre nézve a munkája megfelelő víziót biztosít a személyes fejlődésre és támogatja a társadalmi integrációt is,
 • biztosítja a véleménynyilvánítás és a szervezkedés jogát és szabadságát,
 • támogatja és biztosítja a munkavállalók azon jogát, hogy részt vehessenek az őket érintő döntések meghozatalában,
 • egyúttal kezeskedjen az egyenlő lehetőségekről és bánásmódról mindenki számára.

Tehát akkor beszélhetünk tökéletes foglalkoztatásról, ha a tevékenység során a munkavállalói jogok nem sérülnek.

Óvatosan, de elég hangosan felteszem a kérdést: minden magyar munkahely elérte már ezt a szintet, ezt az állapotot?!

Nagy sajnálattal és meggyőződéssel válaszolhatjuk, hogy NEM!

A javuló tendenciák ellenére se állapítható meg, hogy az tökéletes munkahelyi foglalkoztatás helyzete még várat magára hazánkban.

Ezért mi választott Munkástanács tisztségviselők fontosnak és szükségesnek tartjuk megjegyezni, azt is, hogy – természetesen nem csak a munkavédelem vonatkozásában – az ideális foglalkoztatás egyben a jogszerű foglalkoztatást is kell, hogy jelenten.

Munkavédelmi szakember szemével nézve, a „tisztes,” a „méltányos,”, a „tisztességes”, az „ideális” jelzők kicserélhetők a „jogszerű” jelzőre is! Ami azt is jelenti, hogy az elsődleges cél és érdek a munkahelyi balesetek- és megbetegedések megelőzése. Ezt általában mindkét fél (munkáltató és a munkavállalók) szem előtt tartják, és egyet is ért vele. De az ideális/jogszerű állapot csak akkor valósulhat meg, ha mindkét fél be is tartja a rá vonatkozó előírásokat és szabályokat. Szabályok pedig bőségesen vannak, betartásuk elsődleges feltétele a szabályok ismerete és rendszerszerű alkalmazása.

Egyes felmérések szerint a versenyképes jövedelem mellett, egyre gyakrabban kerülnek megemlítésre, a munka világába belépő fiatalabb generációk részéről egyéb körülmények is, amit nagyon fontosnak tartanak! Igy:

 • az elvégzett munka elismerése,
 • a megfelelő munka- és magánéleti egyensúly,
 • a munkahelyi stresszmentes környezet,

A növekvő fluktuáció és a munkaerőhiány miatt a munkavállalók körében előtérbe kerültek a rugalmas és egyben biztonságos foglalkoztatási feltételek is.

A digitalizáció világában fontos szerepet játszik a munkavállalók személyes szakmai fejlődésének folyamatos lehetősége is, mivel sajnos a magyar munkavállalók nagyon kis százaléka részesül munkahely által nyújtott szakmai képzésben.

Az előbbiek figyelembe vételével és az új kihívásokhoz igazodva, a „Tisztes Munka”, körülményeinek megteremtésében a szakszervezetek kulcsszerepet kaphatnak. A tisztes munkára, munkahelyre való figyelem felhívás is elsősorban szakszervezeti feladatnak tekinthető – de nem csak október 7-én – amiben felhívják a kormány, a döntéshozók figyelmét:

 • a Tisztes Munkára,
 • az elszegényedés megelőzése érdekében a foglalkoztatás növelésére, a munkahelyteremtés fontosságára, vagyis a földön lehetőleg minden embernek legyen munkája, amelyből biztosíthatja alapvető megélhetését,
 • a különböző, gazdasági növekedést hozó döntéseik középpontjába mindig az embert helyezzék.

Sokszor halljuk azt az érvet, hogy egyes országok és munkaadók nem engedhetik meg maguknak a magasabb béreket és jobb munkafeltételeket. Az idők folyamán nem egyszer bebizonyosodott, hogy ez rövidlátó gondolat. A háborús helyzet miatt az Európában is egyre jobban terjedő globális szegénység leküzdése csak tisztes munka által lehetséges. A legtöbb ember számára a tisztes munka hiánya egyenlő a szegénységgel, ami a XXI. században elfogadhatatlan.

A fentiek értelmében a Munkástanácsok Országos Szövetsége kéri, hogy a Kormányunk október 7-ét, a Tisztes Munka Világnapját hivatalosan is ismerje el és emelje a hazai emléknapok sorába és a tisztes munka meglétét a munkahelyeken rendszeresen ellenőrizze.

 1. október 05.

Perényi József

MOSZ-SZT elnök