(32-34. §)

A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló.

A munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat. A munkáltató lehet természetes személy, jogi személy vagy akár jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is. A munkáltatói pozíció egyetlen feltétele: a jogképesség. A jogképesség megállapításánál háttérjogszabályként a Polgári Törvénykönyvet kell alapul venni.

Munkavállaló csak természetes személy lehet. A munkavállaló a munkaszerződés munkát végző alanya.

A munkavállalói minőség általános feltételei:

a) életkor és tevékenység, mint feltétel (Ptk. 12. és 12/B. §, 14. §)

  • tizenhatodik életév betöltése

  • kivételesen: munkavállaló lehet az a tizenötödik életévet betöltött tanuló is, aki nappali rendszerű képzés keretében tanul, az iskolai szünet alatt (15-16 éves kor között), valamint

  • az a tizenhatodik életévét be nem töltött személy is a gyámhatóság engedélye alapján (ha kulturális, sport- és hirdetési tevékenység keretében) foglalkoztatják (16 éves kor alatt, nincs alsó korhatár)

b) egyéb feltételek

– 14-18 év között (korlátozott cselekvőképesség): törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges (a munkaszerződés megkötéséhez, módosításához és megszüntetéséhez, valamint egyéb kötelezettségvállaláshoz) – 21. § (4) bekezdés

– cselekvőképtelenség esetén (14 év alatt és cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezés esetén): törvényes képviselő nyilatkozata szükséges a cselekvőképtelen személy nevében (21. § (5) bekezdés), s a cselekvőképtelen munkavállaló csak olyan munkakörre létesíthet munkaviszonyt, amelyet egészségi állapotánál fogva tartósan és folyamatosan képes ellátni.

A törvényben meghatározott általános alkalmazási feltételekre vonatkozó rendelkezésektől nem lehet eltérni sem munkaszerződésben, sem kollektív szerződésben.

Különös alkalmazási feltételek:

Az egyes konkrét munkakörök betöltéséhez jogszabályok további különös alkalmazási feltételeket írhatnak elő (pl. életkor, iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány, stb.).