jelentés  javaslatot tesz a munkaügyi szabályok egységesítésére többek között  a munkahelyi egészség és biztonságra vonatkozó rendelkezéseknél, továbbá a szülési szabadság alatti védelemnél,  a munka- és a pihenőidőnél, a munka és a magánélet közötti egyensúly esetén, a képzéshez való hozzáférésben, a fogyatékkal élők számára nyújtott munkahelyi támogatásnál és a diszkriminációmentes foglalkoztatás területén. Szintén szorgalmazza a jó minőségű és megfizethető megelőző és gyógyító egészségügyi ellátáshoz és a gyógyszerekhez való általános hozzáférés biztosítását mindenki számára, a vidéki területeken is. A nyugdíjrendszerek fenntarthatósága is kiemelt cél. Felszólítja arra is a bizottságot és a tagállamokat, hogy minden országban biztosítsák a megélhetést biztosító minimális jövedelmet. Kijelenti azt is, hogy Európának jelentős lépéseket kell tennie a gyerekszegénység elleni küzdelemben és az oktatáshoz való hozzáférés biztosításában.

Új javaslata a Készséggarancia rendszer létrehozása. Ez arra való jog lenne, hogy mindenki minden életkorban megszerezhesse vagy pótolhassa olyan alapképességeit, mint az írás, olvasás és számolás képessége, a digitális jártasság és médiaműveltség, a kritikus gondolkodás, a szociális és ökológiai készségek, és hogy ezek a képzések legyenek elérhetőek a különböző hátrányos helyzetű csoportok számára is. Szintén sürgeti a befogadó, mindenki számára elérhető oktatási rendszer megteremtését, és az alapvető szolgáltatások elérhetőségét mindenki számára, beleértve a szélessávú internet elérést is.. A jelentés kiáll a nőket érő erőszakot és zaklatást visszaszorító hatékony eszközök alkalmazása mellett, és a nőket sújtó munkahelyi diszkrimináció és bérkülönbség  megszüntetésért.

A jelentést az Európai Parlament nagy többséggel fogadta el 396 szavazattal 180 ellen. Támogatták nemcsak a szocialisták és demokraták, a zöldek és a baloldaliak, hanem a néppártiak és liberálisok többsége is.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//HU