1. SOC/535A házi gondozási munkát vállalók kizsákmányolása ellen – saját kezdeményezésű vélemény:

A tartós szociális gondozás megszervezése és nyújtása széles körben elismerten az egyik legnagyobb jelenlegi kihívás számos tagállamban, mivel a kizsákmányoló körülmények továbbra is fennállnak a gondozottal együtt élő gondozók számára.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) arra kéri az Európai Uniót, hogy a tagállamokkal szorosan együttműködve koordinálják a házi gondozói munkaerő-ellátást és a házi gondozók mobilitását. A konkrét intézkedéseknek a következőket kell magukban foglalniuk:

 • Az áldozatok jogairól szóló irányelv (2012/29/EU) rendelkezéseit szigorúan végre kell hajtani…
 • a házi gondozók és a gondozottak jogainak beillesztése az Unió és a tagállamok szintjén a jogszabályok jövőbeli felülvizsgálataiba és a jogszabályjavaslatokba,..
 • a gondozók jogainak figyelembevétele az európai szemeszter keretében és beépítésük az „új kezdet a munka és a magánélet közötti egyensúlyért” témában folytatandó konzultációkba,…
 • a házi gondozást végzőket tömörítő szervezetek és szövetségek létrehozásának előmozdítása és támogatása,
 • uniós források átirányítása a jelenlegi és a potenciális házi gondozók számára tartott képzések finanszírozására az ellátás minőségének javítása céljából,
 • a házi gondozók kiküldésének felügyelete és javítása, az egyenlő munkáért egyenlő díjazás elvének alkalmazásával.
 1. SC/045 Időtálló szabályozás (feltáró vélemény a szlovák elnökség felkérésére)

Bár erőfeszítések történtek az európai jogalkotás minőségének javítására, de ezeket még fokozni kell. A megfelelő minőségű, egyszerű, érthető és következetes jogalkotás olyan „lényeges integrációs tényező, amely nem jelent csökkentendő terhet vagy költséget”. Új elvként fogalmazódik meg ebben a körben az innovációt segítő szabályozás elve.

 • Az „innováció elve” fontos kezdeményezés, de ez az új elv nem élvezhet elsőbbséget velük szemben, és hogy mindenekelőtt a szociális védelem és a környezetvédelem, az egészségügy, valamint a fogyasztóvédelem területén körültekintően kell alkalmazni. …Az európai jogalkotás akkor időtálló, ha proaktív és előrelátó; az EGSZB az olyan jogalkotást részesíti előnyben, amely képes az alkalmazkodásra. Úgy véli, hogy az időtálló szabályozásnak a közösségi módszeren kell alapulnia.
 • Az EGSZB úgy véli, hogy a szabályozás költségeinek arányosaknak kell lenniük az előnyökkel. A vállalkozások és a polgárok igényeinek kielégítése érdekében nem csupán a jogszabályok tartalmának, hanem a jogalkotási folyamatnak is időtállónak kell lennie. …
 • Az ilyen szabályozás nem határozza meg a részleteket, csupán létrehoz egy keretet. Az EGSZB támogatja, hogy pontosítsák a szubszidiaritás és az arányosság elvét, amelyet a jogalkotási kezdeményezések ellenzői időnként, anélkül használnak fel érvként, hogy indokolásuk kellően megalapozott lenne.
 • A civil társadalom az időtálló szabályozás közvetítője kell, hogy legyen. Ugyanakkor a hatásvizsgálatait figyelembe kell venni a jogalkotás folyamatában, de ezek nem léphetnek a politikai folyamat – azaz a civil szereplőkkel való konzultáció – helyébe.
 • Az Európai Parlamentet – és a tanácsadó szerveket is – jobban be kellene vonni az európai szemeszter ciklusába.

 

 1. REX/464 Az EGSZB álláspontja a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről (TTIP) szóló tárgyalások egyes kulcsfontosságú kérdéseiben (saját kezdeményezésű vélemény)

EGSZB – intézményes konzultatív szerepét hangsúlyozva – az alábbi ajánlásokat fogalmazza meg:

 • Az EGSZB elégedetten állapítja meg, hogy az uniós javaslatban nagyobb teret kap a közpolitikai célok követése és a magas szintű védelem több meghatározott területen.
 • Az EGSZB kéri, hogy az Európai Bizottság pontosabban fejtse ki, milyen keretek között kerülhet sor a reprezentatív érdekelt felek, különösen a szociális partnerek és a civil társadalmi képviselők bevonására. A TTIP nem korlátozhatja a szerződő felek jogát arra, hogy az USA-ban használatos tájékoztatási és véleményezési (notice-and-comment) folyamattal egyenértékű eljárásokat szabályozzanak vagy vezessenek be!
 • Az EGSZB úgy véli, hogy a szabványosítást, a technikai szabályozást, a jelölést és címkézést érintő javaslatokat az Európai Unió fontos offenzív érdekeinek kell tekinteni.
 • Az EGSZB elismeri a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésének jelentőségét, különösen a kisebb cégek számára…. Szorgalmazza azonban a kis csomagokra vonatkozó vámeljárások további egyszerűsítését, illetve a vámjogszabályok megsértésekor megállapítandó büntetésekre és felelősségre vonatkozó szabályok pontosítását.
 • Az EGSZB üdvözli a szolgáltatásokról szóló fejezetben szereplő komoly uniós kötelezettségvállalásokat, és ismételten kéri, hogy továbbra is az EUMSZ-szel összhangban tartsák fenn a közszolgáltatásokat.
 • Az EGSZB üdvözli a kereskedelemre és fenntartható fejlődésre vonatkozó európai bizottsági javaslat átfogó és részletes megfogalmazását. Az EGSZB ehhez hathatós végrehajtási mechanizmust és – a civil társadalmon keresztül – szigorú nyomon követési eljárást szorgalmaz.
 • Az EGSZB üdvözli a beruházás-védelmi rendszer esetében azt a célt, hogy jöjjön létre egy állandó többoldalú beruházási bíróság, amely a magán választottbíróságok helyébe lép
 1. ECO/400 Új intézkedések a fejlesztésorientált kormányzáshoz és végrehajtáshoz (saját kezdeményezésű vélemény)

Az EGSZB amellett foglal állást, hogy egyszerű, közérthető célrendszerre és stratégiára, valamint egy egységes Európa tervre (EU 2030–50 Stratégia) van szükség a következő programozási időszakban.

 • Az EGSZB úgy véli, hogy a megerősített, fejlesztésorientált központi kormányzás elsődleges központi eszköze az európai szemeszter kellene, hogy legyen.
 • A GDP teljesítménymutató mellett egy azt kiegészítő, a fenntarthatóságot is tükröző, elsődlegesen a szociális és a környezeti tényezőket tartalmazó eredménymutató szolgálhatna.
 • A jogi és pénzügyi eszközöket (elsősorban az európai strukturális és beruházási alapokat és az Európai Stratégiai Beruházási Alapot) egységes rendszerben kell kezelni.
 • Többszintű, megosztott végrehajtásra van szükség. Az EGSZB szerint a hosszútávra szóló fejlesztésorientált kormányzás egyik fontos eleme a folyamatosság.
 • Az EGSZB következetesen kiáll amellett, hogy a demokratikus részvételt erősíteni kell.
 • Az EGSZB hangsúlyozza, hogy túl kell lépni a partnerségi szabályozáson, és le kell szögezni azokat a minimumelvárásokat, amelyek teljesítése a tagállami hatóságok számára kötelező és szankciókhoz kötött.
  • Az EGSZB javasolja, hogy a tagállamoknak kötelező legyen hatásos finanszírozási rendszereket kialakítani a partnerek kapacitásépítésére.
  • Arra buzdítja az Európai Bizottságot, hogy olyan pénzügyi rendszert alakítson ki, amely segíti az európai NGO-hálózatok munkáját.

Dr Pásztor Miklós

tanácsos