(Future of Europe)

        Tájékoztató

A 2020. január 22-én kiadott Közleményben indította el az Európai Bizottság a Jövő Európája elnevezésű Konferenciát: „Az Európai Unió demokratikus, határokon átívelő rendszere egyedülálló, és 500 millió embert foglal magában. Ahhoz, hogy a rendszer még dinamikusabb, interaktívabb és a polgáraink számára relevánsabb legyen, új módszereket kell alkalmaznunk. Ursula von der Leyen elnök ígéretet tett ennek megvalósítására azáltal, hogy nagyobb beleszólást kíván biztosítani az európaiak számára az Unió tevékenységeibe és működésébe. Ez az Európa jövőjéről szóló konferencia ötletének központi előfeltevése.” (COM2020(27) final). Cél a demokrácia megerősítése, valamint a zöld és digitális átállás előnyeinek kiaknázása. A konferencia ezekben a kérdésekben lesz a nyílt, inkluzív, átlátható és strukturált vita új nyilvános fóruma.

A Konferencia eredetileg 2020. május 9-én kezdődött volna, amely dátum a Schuman-nyilatkozat aláírásának 70., a második világháború befejezésének pedig 75. évfordulója volt. A Covid 19 világjárvány kitörése miatt azonban a kezdési időpont 2021. május 9-re tolódott, amely napon, az ún. Európa-napon elindult a Konferencia. A Konferencia egy egyéves eseménysorozat és vitaplatform lesz, amelyben valamennyi európai polgár részt vehet, s amely 2022. tavaszán fog zárulni a három fő EU intézmény (Európai Tanács, Európai Parlament és Európai Bizottság) részére szóló ajánlások és útmutatások elfogadásával.

A Konferencia lebonyolítása többféle módon, sajátos struktúrában történik.

A konferencia minden résztvevőjének (hozzászólójának) és rendezvényszervezőjének be kell tartania a Konferencia Alapokmányában foglalt elveket és magatartási szabályokat (pl. a közös európai értékek tiszteletben tartása, konstruktív és konkrét javaslatok megfogalmazása, tartózkodás a jogellenes, gyűlöletkeltő, szándékosan hamis vagy félrevezető tartalmaktól, csak hiteles és megbízható forrásokra lehet hivatkozni, a konferencia kereskedelmi célokra, vagy személyes érdekek előmozdítására nem használható.)

A Konferencia Plenáris Ülésekből, Panelekből és Platformokból épül fel, s mindezek működését az Ügyvezető Testület fogja össze.

A Konferencia Plenáris Ülésének résztvevői: 108 képviselő az EU Parlamentből, 54 képviselő az EU Tanácsból (tagállamonként két fő), 3 fő az EU Bizottságból, 108 képviselő a nemzeti parlamentekből, továbbá 108 európai polgár. A résztvevő európai polgárok legalább egyharmada 25 éven aluli fiatal kell, hogy legyen, 27 fő (tagállamonként egy fő) pedig a nemzeti polgári panel tagja, egy fő pedig az Európai Ifjúsági Fórum elnöke. A Plenáris ülés résztvevője lesz továbbá 18-18 fő a Régiók Bizottságából és az Európai Gazdasági és Társadalmi Tanácsból, 8-8 fő pedig az európai szociális partnerek, valamint a civil szervezetek képviseletében. Az EU nemzetközi szerepének megvitatásakor meghívást kap majd az EU külügyeinek és biztonságpolitikájának magas szintű képviselője is, továbbá más érintettek is meghívhatóak. A Plenáris ülésnek egyúttal meg kell felelnie a nemek közötti egyensúly követelményének is.

A Plenáris Ülés várhatóan négyszer fog összeülni a konferencia egy éve alatt.

A Polgárok Paneljei

Az európai polgárok vitapaneljeibe 200 európai polgár vesz majd részt, minden tagállamból legalább egy férfi és egy nő. A paneltagokat véletlenszerűen választják ki úgy, hogy a testület tükrözze az Unió földrajzi, nemi, életkor béli és társadalmi-gazdasági sokszínűségét. A panelek tagságának harmada 16 és 25 év közötti fiatal lesz. A panelek megállapításait, javaslatait a Plenáris ülés elé terjesztik majd.

A digitális Platform az EU-ban élő valamennyi polgár számára elérhető többnyelvű (24 tagállami nyelven elérhető) digitális fórum (futureu.europa.eu), amelyen bárki kifejtheti véleményét és megteheti javaslatait az EU által felállított kérdésekben a Konferencia Alapokmányában meghatározott elvek és magatartási szabályok betartásával.

Az Ügyvezető Testület tagjai: a három fő EU intézmény képviselői egyenlő arányban. A Testületben megfigyelőként vehetnék részt a Régiók Bizottságának, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és az európai szociális partnereknek a képviselői. Az Ügyvezető Testület felügyeli a konferencia munkáját, folyamatát és szervezését. Az ügyvezető Testület kidolgozza az egyes viták és vélemények „becsatornázásának” módját, eljárását, összefogja a vitákat, összegzi azok mentén az eredményeket, javaslatokat, majd a konklúzió alapján elkészíti a Plenáris ülés elé terjesztendő záródokumentumot.  

A Konferencián szereplő témák

 1. éghajlatváltozás és környezetvédelem
 2. egészségügy
 3. erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás
 4. az EU világában
 5. értékek és jogok, jogállamiság és biztonság
 6. digitális átállás
 7. európai demokrácia
 8. migráció
 9. oktatás, kultúra, ifjúság és sport
 10. egyéb ötletek.

A digitális platformon e témákhoz kötődően

 • be lehet jelentkezni rendezvényre
 • meg lehet osztani véleményt vagy
 • lehet szervezni rendezvényt.

A digitális platformon részletes információk találhatóak az egyes témákhoz tartozó részterületekről, s a különböző részvételi lehetőségekről, s azok gyakorlati lebonyolításának szabályairól, megoldási módjairól is.  

A már működő platform interaktív, a résztvevők kapcsolatba léphetnek egymással, javaslataikat valamennyi tagállam állampolgáraival megvitathatják az EU 24 nyelvén. A platform célja, hogy minél többen hozzászólhassanak az élet minden területéről az EU jövőjének alakításában.

A szociális partnerek, illetve a szakszervezetek, munkavállalók részvételi lehetőségei a Konferencia munkájában

Az európai szociális partnerek képviselői tagként vehetnek részt a Konferencia Plenáris Ülésein, valamint megfigyelőként vehetnek részt az Ügyvezető Testület munkájában.

A szakszervezetek a digitális platformon kifejthetik a véleményüket és javaslatokat fogalmazhatnak meg a konferencia témáiban, vagy akár új témaköröket is felvethetnek. A platform résztvevői egymással is kommunikálhatnak. 

A szociális partnerek együtt, vagy akár külön-külön, azaz a szakszervezetek önállóan is szervezhetnek saját rendezvényeket, vagy bekapcsolódhatnak és így részt vehetnek a mások által szervezett rendezvényeken is.

A munkavállalók önállóan is leírhatják véleményüket, javaslataikat a platformon.

Összefoglalva: a Konferencia elsősorban a polgárok véleményét alulról felfelé összegyűjteni hivatott rendezvény sorozat és vélemény platform, amelynek eredménye határozhatja meg az EU jövőjét.

A Konferencia végső eredményéről, következtetéseiről Jelentés készül majd, amelyet az EU három fő intézménye a lehető leggyorsabban fog megvizsgálni abból a szempontból, hogy saját hatáskörükön belül, s az EU Egyezményeivel összhangban hogyan tudják azokat hatékonyan végrehajtani.

 

Készítette: dr. Czuglerné dr.Ivány Judit